• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Zaproszenie do komisji konkursowych

komisj_20220408-114336_1

Wójt Gminy Kutno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w następujących dziedzinach:

1. Kultura fizyczna, sport i turystyki;

2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji;

3. Ochrony zdrowia i ekologii;

Zgłoszenia kandydatów do prac Komisji konkursowej może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2022 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie w danej dziedzinie.

Podmiot zgłaszający kandydata do Komisji konkursowej nie może ubiegać się o dotację w dziedzinie, w której zgłasza kandydata.

Kandydatów można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia poprzez złożenie Formularza zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do Komisji Konkursowej.

Formularz zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów można złożyć:

1) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kutno w godzinach pracy urzędu;

2) listownie na adres Urzędu Gminy Kutno ul. Witosa 1, 99-300 Kutno;

3) elektronicznie: e-mail: sekretariat@gminakutno.pl;

Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która zgłasza kandydata.

W przypadku zgłoszenia dużej ilości kandydatów, wyboru maksymalnie po 2 przedstawicieli z każdej dziedziny dokonuje się w formie losowania.

W przypadku braku zgłoszeń na przedstawiciela do komisji konkursowej od organizacji pozarządowej, posiedzenia komisji konkursowej będą się odbywać bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych
Formularz-zgloszenia-kandydata-na-przedstawiciela-do-Komisji-Konkursowej
185 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30