OSP we Wroczynach

Historycznym dniem powstania Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroczynach był dzień 25 stycznia 1925 roku, kiedy stowarzyszenie zostało zarejestrowane decyzją Wojewody Warszawskiego i wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków Warszawskiego Urzędu Wojewódzkiego pod numerem 265. Inicjatorami i założycielami OSP byli Kowalski Walenty, Marciniak Władysław, Podlasin Józef.

Właściwą działalność Ochotnicza Straż Pożarna rozpoczęła w dwa lata później, we wrześniu 1927 roku.

Pierwszy zarząd OSP stanowili:

Prezes - Marciniak Władysław

Wiceprezes - Podlasin Józef

Naczelnik - Kowalski Walenty

Sekretarz - Bielicki Antoni

Skarbnik - Jadczak Jan

Początki działalności były bardzo trudne, gdyż poza dobrymi zamiarami i chęciami członkowie OSP nie dysponowali żadnym sprzętem potrzebnym do walki z pożarami. Dopiero w rok po założeniu OSP, zakupiono z własnych funduszy sikawkę ręczną, kilka odcinków węża tłocznego do sikawki, oraz drabinę Szczerbowskiego. Z braku pomieszczeń na przechowywanie sprzętu pożarniczego i organizację zbiórek zarządu OSP podjęto uchwałę o budowie strażnicy. Mieszkańcy wsi Wroczyny, Stanisławów, a także strażacy przystąpili do gromadzenia materiałów na budowę remizy. Plac pod budowę remizy zakupiono od mieszkańca wsi Wroczyny, pana W. Mordzaka. Budowę rozpoczęto wiosną 1937 roku, a już jesienią tego samego roku remiza była gotowa do użytkowania, dzięki ofiarności strażaków, ale także przy dużej pomocy wszystkich mieszkańców wsi Wroczyny i Stanisławów.

Uroczyste przekazanie remizy do użytkowania odbyło się dopiero w maju 1938 roku połączone z przekazaniem sztandaru jednostce, ufundowanego przez miejscowe społeczeństwo.

Wybuch drugiej wojny światowej przerwał dynamiczny rozwój OSP. Młodzież należąca do OSP została wywieziona na roboty do Niemiec, a pozostałą ludność wysiedlono do Generalnej Guberni. Sztandar jednostki został zabrany i wywieziony przez Niemców. W 1945 roku natychmiast po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, zostaje wznowiona działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Prezesem Straży zostaje wybrany Władysław Marciniak. Naczelnikiem zostaje Leon Marciniak. W 1952 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnych przekazuje jednostce motopompę M800.

W 1953 roku odwołano Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroczynach, a powołano Komendę Straży Komendantem Straży mianowano Tadeusza Mordzaka.

W 1956 roku, w październiku straż zaczęła swoją działalność nawiązywać do dawnych tradycji. W 1957 roku decyzją władz państwowych przywrócono powtórnie organizacji nazwę Ochotnicza Straż Pożarna we Wroczynach. W 1957 roku miejscowe społeczeństwo funduje nowy sztandar. W 1960 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Kutnie przekazuje naszej jednostce samochód pożarniczy marki „Ifa". W uroczystości przekazania samochodu uczestniczy Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Druh Wilhelm Garncarczyk.

W 1975 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Kutnie przekazał jednostce samochód pożarniczy marki „Star".

W roku 1986 wybrano nowy zarząd straży w składzie:

Prezes - Bolesław Kowalski

Naczelnik -Wladysław Stoliński

Sekretarz - Andrzej Różalski

Skarbnik - Stanisław Szczepański

Gospodarz - Marian Banasiak

Od wybrania nowego zarządu następuje stopniowe ożywienie w działalności straży. W dniu 1 lutego 1987 roku na walnym zebraniu straży zostają podjęte dwie uchwały, o przeprowadzeniu kapitalnego remontu strażnicy i zorganizowaniu uroczystości obchodów 60-lecia OSP. Obydwie uchwały zostały wykonane. W ramach kapitalnego remontu dokonano całkowitej wymiany instalacji elektrycznej, zmodernizowano garaże. Wydzielono pomieszczenie na małą salę obrad, wyremontowano scenę, poprawiono tynki, postawiono nowy komin, zmodernizowano szatnię, pomalowano strażnicę wewnątrz i na zewnątrz.

W 1988 roku dokonano w strażnicy odsłonięcia pamiątkowej tablicy zasłużonych druhów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Po trzech latach po remoncie strażnicy okazało się, że istniejący obiekt nie może zaspokoić narastających potrzeb istniejących tu organizacji. W styczniu 1991 roku podjęto inicjatywę budowy nowej nowoczesnej strażnicy. Widząc ogromny zapal członków straży oaz uznając potrzebę budowy nowej strażnicy, przychylnie ustosunkował się do naszej inicjatywy Wójt Gminy i Rada Gminy, deklarując na jej realizację znaczącą pomoc finansową.

Wiele prac wykonano w czynie społecznym. Dzięki dużemu zaangażowaniu w budowę naszych strażaków oraz społeczeństwa mogliśmy się cieszyć w 1992 roku z oddania do użytku tego wspaniałego obiektu.

W naszej strażnicy w dniu 3 maja 1992 roku odbył się finał wojewódzki XV edycji ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph „Młodzież Zapobiega Pożarom".

W dniu 28 października 1994 roku w naszej strażnicy gościła delegacja strażaków z hrabstwa Noithumberland w Anglii.

W dniu 18 marca 1995 roku Dh Prezes Bolesław Kowalski w obecności Wójta Gminy p. Tadeusza Ozdowskiego otrzymał decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroczynach do Krajowego Systemu Ratowniczo — Gaśniczego.

W roku 1997 w czasie obchodów jubileuszu 70-lecia wręczono jednostce nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo.

Okres działalności jednostki w ostatnim dwudziestoleciu to okres wytężonej pracy, podjętych wielu nowych inicjatyw i znaczących efektów. W tym czasie wykonano jeszcze wiele prac modernizacyjnych, poprawiających funkcjonalność i estetykę całej strażnicy jak i jej otoczenia.

Uregulowane zostało prawo własności terenu oraz znajdujących się na nim obiektów, które aktualnie są własnością jednostki.

W 2001 roku z inicjatywy Wójta Gminy Pana Jerzego Bryły została dokonana wymiana samochodu pożarniczego. Samochód gaśniczy średni GBA 2,5/16 został zamieniony na samochód gaśniczy ciężki GCBA 6/32. Użytkowany przez wiele lat samochód bojowy Star został wymieniony na wydajniejszy i nowocześniejszy samochód Jelcz 04.

W dniu 5 października 2009 roku na podstawie decyzji Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi — Komendant Powiatowy PSI) w Kutnie mł. bryg. mgr inż. Marek Myszkowski przekazał nam nieodpłatnie lekki samochód oświetleniowy SOn-8 Nr rejestracyjny EKU - 96RK.

Jednostka nasza liczy 49 członków czynnych, 6 członków honorowych, 5 członków wspierających. W szeregach OSP jest 7 kobiet, które stanowią Kobiecą Drużynę Pożarniczą. Przy OSP we współpracy ze Szkoła Podstawową działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Osiemnastu Strażaków stanowi J.O.T w naszej OSP. Strażacy Ci są przeszkoleni, posiadają aktualne badania lekarskie i są ubezpieczeni w PZU S.A.

Sześciu z nich posiada kwalifikacje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pięciu strażaków ukończyło kurs obsługi pil spalinowych.

Ochotnicza Straż Pożarna we Wroczynach w roku ubiegłym wyjeżdżała 41 razy do zdarzeń. W ostatnim pięcioleciu do zdarzeń wyjeżdżaliśmy 89 razy.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30