OSP w Komadzynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Komadzynie należy do najmłodszych tego typu stowarzyszeń na terenie Gminy Kutno, a także i na terenie powiatu kutnowskiego.Została założona w dniu 23 kwietnia 1968 roku.

Założycielami Ochotniczej Straży Pożarnej byli miejscowi rolnicy Józef Błaż, Marian Bagiński, Eugeniusz Dębski, Wojciech Urbaniak , którzy również tworzyli pierwszy Zarząd tej straży.Prezesami od powstania jednostki do chwili obecnej byli: Józef Błaż, Marian Tomczak, Janusz Jaworski, Piotr Walczak. Funkcję Naczelnika pełnili: Wojciech Urbaniak, Tadeusz Rutkowski.

Najpilniejszym zadaniem jakie stanęło przed zarządem, było pozyskanie niezbędnego sprzętu do gaszenia pożarów. Dużej pomocy udzielił ówczesny Komendant PowiatowyStraży Pożarnych w Kutnie — kapitan pożarnictwa Piotr Mońko. Straż otrzymała motopompę M— 8, komplet węży ssawnych i tłocznych, rozdzielacz i dwie prądownice wodne. Ochotnicza Straż Pożarna na początku swej działalności liczyła 14 członków.W pierwszych latach istnienia borykała się z dużymi trudnościami lokalowymi I finansowymi, co powodowało kłopoty z odpowiednim wyposażeniem technicznym i umundurowaniem. W 1984 roku z inicjatywy Naczelnika OSP Druha Wojciecha Urbaniaka powstała propozycja remontu i adaptacji starego pałacu na strażnicę. Inicjatywa zostaje przyjęta przez druhów, miejscowe społeczeństwo a także przez ówczesne władze Gminy Kutno. Remont i adaptacja trwały 5 lat. W dniu 28 maja 1989 roku następuje przekazanie strażnicy do użytkowania. Od tego wydarzenia działalność Ochotniczej Straży Pożarnej staje się aktywniejsza. Wzrasta stan osobowy do 23 członków, którzy posiadają ubrania bojowe oraz niekompletne ubrania wyjściowe. Powstała również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 12 członków.

Co rocznie Druhowie OSP Komadzyn, biorą udział w zawodach sportowo - pożarniczych, organizowanych na szczeblu gminy, a także aktywnie uczestniczą w uroczystościach państwowych, strażackich i kościelnych, pełniąc wartę przy grobie Pana Jezusa w Kościele Świętego Wawrzyńca w Kutnie.Godny, podkreślenia jest fakt udziału naszych strażaków w służbie porządkowej podczas wizyty Papieża Jana Pawła II w Płocku w dniu 7 czerwca 1991 roku.

W dniu 10 stycznia 1991 roku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym podjęto decyzję o dobudowanie garażu z pomieszczeniami socjalnymi do istniejącej strażnicy. Inwestycja powstała przy dużym nakładzie środków finansowych Gminy Kutno i zaangażowaniu ówczesnego Wójta Gminy — pana Tadeusza Ozdowskicgo.

Siłą OSP są również dobrze przygotowani do działań ratowniczo- gaśniczych strażacy, którzy stale podnoszą swoją sprawność bojową, unowocześniają sprzęt, propagują profilaktykę przeciwpożarową, by w każdej chwili móc z powodzeniem ratować mieszkańców swoich i sąsiednich wsi przed groźbą pożaru. W dniu 31 marca 2005 roku, nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo — Gaśniczego .Od daty włączenia nas do Krajowego Systemu Ratowniczo — Gaśniczego siedemdziesiąt razy braliśmy udział w akcjach ratowniczych.

Lata dziewięćdziesiąte i powstanie samorządu gminnego przyniosły większe możliwości pomocy organizacyjnej i finansowej dla naszych strażaków.Rozszerzono bazę strażackiego sprzętu technicznego, zakupiono ubrania ochronne i umundurowania . Zwiększyły się też możliwości prowadzenia działalności kulturalnej. Po dwudziestu czterech latach funkcjonowania, w dniu 12 lutego 1992 roku, z własnych środków jednostka zakupuje samochód marki „ Nysa", który zostaje przystosowany jako wóz bojowy. Celem poprawy systemu alarmowania oraz szybkiego dysponowania sił OSP do akcji ratowniczych, na początku 2006 roku jednostka OSP w Komadzynie zostaje włączona do komputerowego systemu alarmowania DSP 50 w Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

W dniu dzisiejszym nasza jednostka liczy 36 członków czynnych i 6 wspierających. W swoim wyposażeniu posiada nowoczesny sprzęt pożarniczy, w tym strażacki samochód bojowy typu Jelcz 010 oraz niezbędny sprzęt pomocnicy.

Aktualny Zarząd:

Marian Serek — Prezes,

Stanisław Majtczak — Naczelnik

Edward Tyrajski — Sekretarz

Waldemar Burkiewicz - Gospodarz

Stanisław Janusz - Skarbnik

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30