• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Ogłoszenie o naborze wniosków na inicjatywę lokalną

20220316-064822inicjatywa

Masz pomysł na ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcie? Chcesz zmienić swoją okolicę, ale potrzebujesz wsparcia? Złóż wniosek w ramach inicjatywy lokalnej.

Po raz kolejny mieszkańcy gminy Kutno będą mogli skorzystać ze wsparcia w kwocie 30 000 zł na realizację swoich projektów w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Gminy Kutno z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wniosek o inicjatywę może złożyć grupa mieszkańców (min. 2 osoby) bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wkład mieszkańców, jako wnioskodawców, może polegać na:

- pracy społecznej,

- świadczeniach pieniężnych,

- świadczeniach rzeczowych.

Co ważne, mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji przedsięwzięcia.

Maksymalna kwota wsparcia jednego wniosku to 10 000 złotych.

Wnioski można składać do 6 kwietnia 2022 roku osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kutno przy ul. Witosa 1 w godzinach pracy Urzędu albo listownie na adres: Urząd Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99 – 300 Kutno (decyduje data wpływu)

Zgłaszane pomysły powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego,

2) działalności charytatywnej,

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

6) promocji i organizacji wolontariatu,

7) edukacji, oświaty i wychowania,

8) kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa,

9) ochrony przyrody, w tym zieleni, ekologii i ochrony zwierząt,

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Realizacja zadań może odbywać się w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 roku.

Poniżej Zarządzenie i ogłoszenie dotyczące konkursu oraz niezbędne formularze.

20220316-071848skanowanie0580
758 kb
20220316-071910wniosek---inicjatywa-lokalna
26 kb
20220316-071923deklaracja-udzialu---inicjatywa-lokalna---dla-osob-fizycznych
25 kb
20220316-071955deklaracja-udzialu---inicjatywa-lokalna---dla-osob-prawnych-organizacje-pozarzadowe
16 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30