• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

W gminie Kutno opłata za gospodarowanie odpadami w 2023 roku bez podwyżki

Kompost-ulga-202_20230104-134206_1

Szanowni mieszkańcy Gminy Kutno,

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska z ogromną przyjemnością informuje, że stawka opłaty za odpady komunalne w 2023 roku nie ulega zmianie i wynosi 38 zł. miesięcznie. Jednocześnie w przypadku mieszkańców kompostujących bioodpadyw kompostowniku przydomowym stawka ulega obniżeniu o 25 % i wynosi 28,50 zł od osoby. Z ulgiw opłacie korzysta każdywłaściciel nieruchomości, który zaopatrzy się w kompostownik i będzie kompostował bioodpady. Każdy kto do chwili obecnej nie korzystał ze zwolnienia z opłat a chciałby skorzystać jest zobowiązany złożyć ponownie deklarację.

W 2023 roku odbiorcą odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w gminie Kutno zgodnie z zawartą umową jest firma PreZero Service Centrumsp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskej 127 w Kutnie.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości nowo zamieszkałych zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za okres 11 miesięcy 2022 r.z terenu gminy Kutno zebrano łącznie 2482 tony odpadów z czego :

- 1555 ton stanowią niesegregowane zmieszane odpady komunalne,

- 335 ton stanowią bioodpady,

- 252 tony stanowią zmieszane odpady opakowaniowe,

- 196 ton stanowi szkło.

W analogicznym okresie roku 2021zebrano łącznie 2788 ton odpadów z czego:

- 1454 tony stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

- 718 ton stanowiły bioodpady,

- 245 ton stanowiły zmieszane odpady opakowaniowe,

- 187 ton stanowiło szkło.

Jak wynika z powyższego zestawienia nastąpił spadek ilości odpadów komunalnych ogółem o 306 ton, co stanowi 11 %. Najwyższy spadek ilości odpadów zanotowano we frakcji bioodpady, których w stosunku do 2021 roku ubyło 383 ton, co stanowi 53 %. Powodem spadku ilości tych odpadów jest zwiększenie ilości nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych.

W gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2022r zarejestrowanych jest 7658 osób, a na koniec 2021 roku w systemie funkcjonowały 7511 osoby.

Posiadanie kompostownika zadeklarowało 4577 osób, które płacą stawkę 28,50 zł, co stanowi 60 % ogółu mieszkańców.

W celu zminimalizowania ponoszonych kosztów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz troską o środowisko naturalne zachęcamy Państwa do racjonalnego gospodarowania odpadami, poprzez segregowanie odpadów, kompostowanie bioodpadów, rozsądne zakupy.

 • KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI ? KAŻDY

Z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą skorzystać mieszkańcy domów jednorodzinnych pod warunkiem posiadania przydomowych kompostowników i kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne wytwarzane w danej nieruchomości we własnym zakresie. Mieszkańcy którzy się na to zdecydują OBNIŻĄ swoją miesięczną opłatę za odpady komunalne.

 • W JAKI SPOSÓB MIESZKANIEC MOŻE SKORZYSTAĆ Z ULGI ? PROSTY

Z ulgi korzysta KAŻDY właściciel nieruchomości, który zaopatrzy się w kompostownik zakupiony bądź wykonany samodzielnie o budowie ażurowej np. z desek ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. Ponadto należy złożyć nową DEKLARACJĘ. Fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

 • W JAKI SPOSÓB PRZYGOTOWAĆ KOMPOSTOWNIK ? ŁATWY

Przy samodzielnym wykonaniu kompostownika musimy zacząć od wkopania w ziemię czterech elementów narożnych, po czym na przemian należy układać deski poziome. Między deskami należy pozostawić wąskie szczeliny, aby zapewnić odpowiednia cyrkulację powietrza, niezbędną do powstawania kompostu. Wskazówki dotyczące budowy kompostownika łatwo jest znaleźć w internecie. Miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione aby zgromadzony w nim materiał nie przesychał.

Poniżej informacje jak kompostować oraz jak w łatwy sposób zbudować przydomowy kompostownik ( źródło https://lepiej.tauron.pl)

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30