Ogłoszenie o naborze wniosków na inicjatywę lokalną

Ogłoszenie o naborze wniosków na inicjatywę lokalną

Masz pomysł na ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcie? Chcesz zmienić swoją okolicę, ale potrzebujesz wsparcia? Złóż wniosek w ramach inicjatywy lokalnej.

Po raz pierwszy mieszkańcy gminy Kutno będą mogli skorzystać ze wsparcia w kwocie 10 000 zł na realizację swoich projektów w ramach inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy Gminy Kutno z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Wniosek o inicjatywę może złożyć grupa mieszkańców (min. 2 osoby) bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wkład mieszkańców, jako wnioskodawców, może polegać na:

- pracy społecznej, 

- świadczeniach pieniężnych, 

- świadczeniach rzeczowych. 

Co ważne, mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji przedsięwzięcia.

Maksymalna kwota wsparcia jednego wniosku to 6 000 złotych.

Wnioski można składać do 10 maja 2021 roku osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kutno przy ul. Witosa 1 w godzinach pracy Urzędu albo listownie na adres: Urząd Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99 – 300 Kutno (decyduje data wpływu)

Zgłaszane pomysły powinny wpisywać się w jeden z poniższych obszarów:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego,

2) działalności charytatywnej,

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

6) promocji i organizacji wolontariatu,

7) edukacji, oświaty i wychowania,

8) kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa,

9) ochrony przyrody, w tym zieleni, ekologii i ochrony zwierząt,

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Realizacja zadań może odbywać się w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat inicjatywy lokalnej oraz wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdą Państwo poniżej.

Nazwa pliku: Uchwala Nr 226/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26.02.2021r.
Rozmiar pliku: 1.4 mb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Zarządzenie Nr 40/2021
Rozmiar pliku: 2.2 mb
Pobierz plik
Nazwa pliku: ​Zarządzenie Nr 41/2021
Rozmiar pliku: 424 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Inicjatywa-załącznik Nr 1 - wniosek na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
Rozmiar pliku: 26 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Inicjatywa - załącznik Nr 2 - deklaracja udziału w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dla osób fizycznych 
Rozmiar pliku: 25 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Inicjatywa - załącznik Nr 3 - deklaracja udziału w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dla osób prawnych (organizacji pozarządowe)
Rozmiar pliku: 16 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Załącznik Nr 4 - Formularz oceny formalnej 
Rozmiar pliku: 13 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Załącznik Nr 5 - Protokół komisji z oceny wniosku zgłoszonego w ramach inicjatywy lokalnej
Rozmiar pliku: 14 kb
Pobierz plik