• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

20211208-115530smieci

Na podstawie art. 6m ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t . j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Kutno zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających z podjętej przez Radę Gminy Kutno w dniu 2 grudnia 2021 r. Uchwały Nr XL/296/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 6208).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 stycznia 2022 r. wynosi 38,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie tego powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty i wydaje decyzję.

W tej sytuacji stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła 76,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Rada Gminy Kutno zwolniła w części stanowiącej 25 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z treścią art. 6must. 2austawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.888 ze zm.),zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości ponieważ do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych złożonych w deklaracji.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30