• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Informacja o wyborze partnera

20220117-10295720211222-124637pisanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje, że w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu dla Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne o nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (t. j. Dz. U z 2020r. poz. 818 ze zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 22 grudnia 2021 roku na stronie internetowej Urzędu Gminy Kutno https://gminakutno.pl/otwarty-nabor-partnera o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu dla Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne o nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Gmina Kutno podaje do wiadomości publicznej, że podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera jest:

1.Fundacja Działaj Aktywnie, ul. Boh. Westerplatte 11/510, 65-034 Zielona Góra.

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 818 ze zm.).

Oferta spełnia stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu. Gmina Kutno / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30