• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Informacja dotycząca obowiązku zgłoszenia zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

oczyszczalnia

 W związku z obowiązkiem prowadzenia przez gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2022
poz. 2519 z późn. zm.), Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska informuje właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kutno o obowiązku wypełnienia zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w terminie do 15 maja 2023 r. do Urzędu Gminy Kutno, pokój nr 1 (parter). Nowo wybudowane zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków należy zgłaszać niezwłocznie po oddaniu ich do eksploatacji.
Druki zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy, pokój nr 1 (tel. 24 384 89 03), gdzie każdy zainteresowany może uzyskać dodatkowe informacje oraz na stronie www.gminakutno.pl
Ponadto przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. ustawy właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 


• przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;


• opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez korzystanie z usług przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia (aktualny wykaz przedsiębiorców realizujących ww. usługi na terenie gminy Kutno można otrzymać w Urzędzie Gminy, pokój nr 1);


• udokumentowania ww. faktu opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi osobom kontrolującym.


Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Kutno (Uchwała Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 19 listopada 2021 r.) wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości należy realizować z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, natomiast osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji danej oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na 24 miesiące. Realizacja powyższego obowiązku podlegać będzie kontroli.


Poniżej do pobrania druk zgłoszenia i aktualny wykaz przedsiębiorców

1_Zgloszenie-ZB-PO_20230330-111833_1
219 kb
2_Wykaz-firm-oprozniajacych-ZB-POS
96 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30