• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Dodatek dla podmiotów wrażliwych - aktualizacja 28.11.2022 roku

dot-wraz

W związku z wejściem w życie w dniu 26 listopada 2022 roku rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zmieniającym rozporządzenie MKiŚ z dnia 24 października 2022 roku informujemy, że katalog podmiotów wrażliwych został rozszerzonym.in. o: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, związki zawodowe. Dodatkowych informacji udzielamy pod nr tel.: 24 355 70 24, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Kutno przy ul. Witosa 1 w godzinach 7.30. – 15.30 (pokój nr 2).

Nowy wzór wniosku jest dostępny pod informacją.

Od dnia 10 października 2022 r. w Urzędzie Gminy Kutno przy ul. Witosa 1 można składać wnioski o dodatek dla podmiotów wrażliwych. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022 r. wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych, którymi są m.in.: szkoły, biblioteki, przedszkola, żłobki, placówki systemu ochrony zdrowia, kluby dziecięce, placówki kulturalne, straże pożarne, organizacje pożytku publicznego z siedzibą na terenie Gminy Kutno. Wniosek o dodatek można złożyć papierowo, elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatkowe informacje

 • Źródło spalania paliw musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wyniesie 40 procent różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat. Wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający ilość i cenę paliwa zakupioną w bieżącym roku.
 • Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów.
 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożyła więcej niż jedna osoba uprawniona do reprezentowania podmiotów dodatek ten jest przyznawany na podstawie wniosku, który został złożony jako pierwszy.
 • Wnioskodawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające ilość i cenę paliwa zakupionego w tym roku. Dokumenty te powinny obejmować co najmniej 50 procent rocznej ilości paliwa przyjętego do obliczenia średniego rocznego zużycia.
 • Dodatek wypłaca się w terminie do 1 miesiąca od dnia złożenia prawidło sporządzonego wniosku o jego wypłatę.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli:

 • wniosek zostanie złożony po 30 listopada 2022 roku,
 • źródło ogrzewania nie zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 • w przypadku nie ponoszenia kosztu zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich publicznej działalności.

Dokumenty do pobrania:

1.Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można pobrać ze strony:

2.Arkusz kalkulacyjny do obliczania dodatku.

3.Wersja papierowa wniosku jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Kutno przy ul Witosa 1, w godzinach 7.30-15.30 w pokoju nr 2.

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
wniosek_o_wyplate_dodatku_dla_niektorych_podmiotow_1_20221128-111752_1
450 kb
Instruktaz_Jak_wypelnic_wniosek_podmioty_wrazliwe
36 kb
wersja_edytowalna__Arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrazliwego_odblok
27 kb
UG_klauzula_informacyjna_ZRODLA-CIEPLA_PODMIOTY_-06.10.2022-1-js
177 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30