• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Budynek Urzędu Gminy Kutno ze znakiem Zabytek Chroniony Prawem

zabytek-5

Obecny budynek Urzędu Gminy Kutno, zwany „Domem Naczelnika Powiatu" został wybudowany w I połowie XIX w. (przed 1826 r.) przez ówczesnego właściciela dóbr kutnowskich Antoniego Gliszczyńskiego tuż obok dawnej oficyny dworskiej należącej do kompleksu Pałacu Saskiego. Pierwotnie był przeznaczony na strażnicę wojskową (odwach) i areszt.

Budynek jest zbudowany w stylu klasycystycznym na planie prostokąta, symetryczny siedmioosiowy z wejściem na środku w prostokątnej wnęce i kryty dachówką. Fasada jest poziomo boniowana, rozbudowana o siedem osi okiennych w kierunku północnym, ze skrzydłem w kierunku zachodnim. W II poł. XIX w. został rozbudowany w kierunku północnym.

Od 1837 roku w budynku swoją siedzibę miało biuro komisarza obwodu gostyńskiego, następnie biuro naczelnika powiatu orłowskiego, a od 1867 roku – biuro naczelnika powiatu kutnowskiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w II Rzeczypospolitej w budynku mieściło się Starostwo Powiatowe.

W listopadzie 2021 roku Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska wystąpiła z wnioskiem do Starosty Kutnowskiego o umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie. Starosta Kutnowski, wypełniając swoje zadania z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wszczął w tej sprawie stosowne postępowanie administracyjne, które po ustaleniach z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zakończyło się w marcu br.

Starosta Kutnowski wydał na tej podstawie decyzję o umieszczeniu na zabytku nieruchomym pod nazwą „Dom Naczelnika Powiatu" obecnie Urząd Gminy Kutno, przy ul. W. Witosa 1, 99-300 Kutno, nr działki 1830, obr. Ewidencyjny 0005, jednostka ewidencyjna Śródmieście, numer w rejestrze zabytków 1145/404, data wpisu do rejestru zabytków 01.06.1974 r. (decyzja nr KL.V.680/23/74), znaku informującego o tym, że zabytek podlega ochronie według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczonego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (Dz. U. Nr 30 poz. 259).

Zdjęcie ze zbiorów regionalnych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie.

  Fragment planu miasta Kutna z 1826 roku z widocznym budynkiem obecnego UGK (nr 125 i 126), cyt. za: „Kutno poprzez wieki", pod red. Jana Szymczaka, Kutno 2011.

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30