• Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

Z dziejów obchodów Święta Niepodległości w II RP

swieto-niepodleglosci

11 listopada po raz pierwszy, jako oficjalne państwowe Święto Niepodległości, obchodzono dopiero w 1937 roku. Ustanowił je Sejm RP w kwietniu 1937 roku.Data obchodów święta budziła spory i dopiero po przewrocie majowym w 1926 r. uznano ją za właściwą, gdyż tego dnia w 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i podpisano rozejm z Niemcami w Compiegne kończący działania zbrojne podczas I wojny światowej.

W pierwszym okresie istnienia II Rzeczypospolitej dzień 11 listopada nie był uważany za datę świętowania polskiej niepodległości. Większe znaczenie przywiązywano pod tym względem do obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Sam Józef Piłsudski również nie uważał daty 11 listopada za symboliczną dla polskiej niepodległości, a wskazywał raczej datę 22 listopada, kiedy to został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. Dzień 11 listopada jako Święto Niepodległości był popularny w kręgach wojskowych związanych z obozem piłsudczykowskim.

Po przewrocie majowym w 1926 roku i objęciu władzy przez Józefa Piłsudskiego obchody Święta Niepodległości nabrały innego wymiaru. W listopadzie 1926 roku ówczesny premier rządu Józef Piłsudski wydał okólnik, w którym ustanawiał dzień 11 listopada dniem wolnym od pracy: „W dniu 11 listopada 1926 r. państwo polskie obchodzić będzie 8 rocznicę zrzucenia jarzma niewoli i uzyskania pełnej faktycznej niepodległości. Data powyższa winna pozostawać w stałej pamięci społeczeństwa i utrwalić się w umysłach młodego pokolenia, które w zaraniu swego życia powinno odczuć doniosłość i uroczystość tego pamiętnego dnia…".

W obchody Święta Niepodległości czynnie zaangażowały się władze samorządowe, które tworzyły lokalne komitety organizacyjne obchodów niepodległościowych. Uroczystości posiadały szablonowy charakter i składały się najczęściej z nabożeństw kościelnych, prelekcji, akademii oraz defilad i pochodów.

Szczególnie uroczyste obchody niepodległościowe miały miejsce w 1928 roku. Pod patronatem Józefa Piłsudskiego powołany został Główny Komitet Społeczny Trwałego Uczczenia 10. lecia Niepodległości. Postanowiono również uczcić osobę marszałka Józefa Piłsudskiego, nadając mu honorowe obywatelstwa. W tę ogólnopolską akcję włączyła się również Rada Gminy Kutno, która na nadzwyczajnym posiedzeniu w październiku 1928 roku nadała J. Piłsudskiemu tytuł pierwszego honorowego obywatela gminy.

W 1932 roku uznano 11 listopada za dzień wolny od nauki. Według Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dzień ten: „powinien być wykorzystywany do celów wychowawczego oddziaływania na młodzież w duchu obywatelsko – państwowym".

Oficjalnie Dzień Niepodległości ustanowiony został świętem państwowym przez Sejm RP na mocy ustawy z 23 kwietnia 1937 roku: „Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości".

Pod koniec lat 30. tych XX wieku w obchodach niepodległościowych coraz bardziej podkreślano mocarstwową pozycję Polski w Europie i siłę Armii Polskiej. Szczególnego znaczenia nabrały widowiskowe defilady wojskowe. Dziennikarze prasy kutnowskiej, nie kryjąc zachwytu rozmachem uroczystości pisali m.in.:: „morze głów ludzkich przystrojonych w różnobarwne chorągwie, sztandary wojskowe sprawiały widok imponujący i radosny, a zarazem pełen dumy i majestatu … przed trybuną na komendę prężą się młode ciała, wyszkolone w mustrze i dyscyplinie… miejscowy pułk. Olbrzymi wąż sięgający hen daleko…"

Ostatnie obchody Święta Niepodległości w dwudziestoleciu międzywojennym obchodzono w 1938 roku, w okresie entuzjazmu społeczeństwa polskiego po rewindykacji Zaolzia. Uroczystości stanowiły dla obozu sanacyjnego okazję do konsolidacji społeczeństwa pod hasłami Obozu Zjednoczenia Narodowego, co było szczególnie istotne w czasie toczącej się kampanii wyborczej do parlamentu.

Po II wojnie światowej rządzący Polską komuniści zakazali obchodów Święta Niepodległości w dniu 11 listopada i zastąpili jeŚwiętem Odrodzenia Polski w dniu 22 lipca.

Dopiero 15 lutego 1989 roku Sejm PRL przywrócił Narodowe Święta Niepodległości w dniu 11 listopada: „dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość".

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30