Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego

Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego

Zgodnie z zawartą umową nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0001/17-00 z Instytucją Zarządzającą Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego realizowany jest projekt pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wg umowy i aneksu wynosi 10 937 983,68 zł, z czego dofinansowanie na łączną kwotę 6 200 944,84 zł, w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 922 250,69 zł, z Budżetu Państwa: 278 694,15 zł.

W ramach projektu realizowane są zadania: Zadanie nr 1 – Infrastruktura turystyczna, w tym: branża budowlana, sanitarna, elektryczna (budynek A+B), sieci i przyłącza wod-kan, sieci i przyłącza elektryczne, instalacje teletechniczne monitoring, instalacja fotowoltaiczna 10 kWp, instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacje grzewczo-chłodnicze (budynek A+B), instalacje zewnętrzne ciepłownicze i c.w.u., odnawialne źródła ciepła wraz z wymiennikiem gruntowym, zagospodarowanie terenu – drogi, chodniki z płyt kamiennych, zagospodarowanie terenu (parking, ogrodzenie, konstrukcja pod panele fotowoltaiczne, prace ziemne/porządkowe).

Całkowite zaawansowanie robót – 80%

Zadanie 2 – Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia projektu, w tym: boisko, piłkochwyty, nawierzchnia placu zabaw i siłowni, urządzenie placu zabaw, urządzenie siłowni, ST-B mała architektura, składana scena plenerowa, urządzenie parku, zakup i montaż małej architektury.

Całkowite zaawansowanie robót – 75%

Zadanie 3 – Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego, w tym: organizacji cyklicznych imprez turystycznych, zakup instrumentów i sprzętu muzycznego, zakup wyposażenia artystycznego, wyposażenie kina letniego oraz sceny letniej, wyposażenie sali widowiskowej, wyposażenie punktu informacji turystycznej, wyposażenie punktu informacji turystycznej – multimedialna sala obsługi turysty, zakup wyposażenia – oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych (drogowskazy, informacyjna tablica turystyczna, tablica – punkt informacji turystycznej na obiekcie), zakup stojaków rowerowych na potrzeby rozwoju turystyki aktywnej – rowerowej.

Planowany termin przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem – I kwartał 2020 r. Rozpoczęcie realizacji zadania po zakończeniu i odbiorze końcowym zadania nr 1. Planowany termin zakończenia zadania nr 3: kwiecień – maj 2020 r.

Zadanie 4 – Kampanie promująca ofertę turystyczną, w tym: portal Internetowy, folder turystyczny.

Planowany termin przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem – I kw. 2020 r. Rozpoczęcie realizacji zadania po zakończeniu i odbiorze końcowym zadania nr 1. Planowany termin zakończenia zadania nr 4: kwiecień – maj 2020 r

Ostateczny termin zakończenia wszystkich zadań w ramach realizacji projektu „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz rozliczenie projektu nastąpi maksymalnie do dnia 30.06.2020 roku.