Drukuj

logu UE

Projekt nr WND- RPLD.06.02.01-10-0001/17 pn.: „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej


Całkowita wartość Projektu: 8 555 679,96 złŁączna kwota dofinansowania: 6 200 944,84 zł
w tym: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 922 250,69 zł, z budżetu państwa: 278 694,15 zł.

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przebudowę infrastruktury turystycznej, przystosowanie istniejącego obiektu dziedzictwa kulturowego do pełnienia funkcji turystycznych oraz zagospodarowanie terenu w Parku Kulturowym Etnograficznym Podregionu Kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim w Leszczyku.
Zakres rzeczowy projektu:

Zadanie 1 – Infrastruktura turystyczna, w tym: Branża budowlana, sanitarna, elektryczna (budynek A+B),sieci i przyłącza wod-kan, sieci i przyłącza elektryczne, instalacje teletechniczne-monitoring, instalacja fotowoltaiczna 10kWp, instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacje grzewczo-chłodnicze (budynek A+B), instalacje zewnętrzne ciepłownicze i c.w.u., odnawialne źródła ciepła wraz z wymiennikiem gruntowym, zagospodarowanie terenu - drogi, chodniki z płyt kamiennych, zagospodarowanie terenu (parking, ogrodzenie, konstrukcja pod panele fotowoltaiczne, prace ziemne/porządkowe)


Zadanie 2 – Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia projektu, w tym: boisko, piłkochwyty, nawierzchnia placu zabaw i siłowni, urządzenie placu zabaw, urządzenie siłowni, ST-B mała architektura, składana scena plenerowa, urządzenie parku, zakup i montaż małej architektury.


Zadanie 3 - Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego, w tym: zakup instrumentów i sprzętu muzycznego, zakup wyposażenia artystycznego, wyposażenie kina letniego oraz sceny letniej, wyposażenie sali widowiskowej, wyposażenie punktu informacji turystycznej, wyposażenie punktu informacji turystycznej - multimedialna sala obsługi turysty, zakup wyposażenia - oznakowanie obiektów i atrakcji turystycznych (drogowskazy, informacyjna tablica turystyczna, tablica - punkt informacji turystycznej na obiekcie), zakup stojaków rowerowych na potrzeby rozwoju turystyki aktywnej – rowerowej.


Zadanie 4 - Kampanie promująca ofertę turystyczną, w tym: Portal internetowy, Folder turystyczny.


Zadanie 5 – Zarządzanie projektem i jego obsługa: nadzór ( autorski,inwestorski, archeologiczny i geologiczny), zarządzanie projektem, informacja i promocja (tablice pamiątkowe i informacyjna, broszura informacyjna o projekcie)

 

logu UE

 20180802 153105

20180808 154815

20180808 154850

20180808 155026

20180914 150329

20180928 101612

20181018 145456

20181115 152029

20181115 152121

20181120 143914

DSC 4818

20180808 154815

DSC 4983

DSC 5110

DSC 4977

DSC 5872