Przedsiębiorco pamiętaj o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów

Przedsiębiorco pamiętaj o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów

Gmina Kutno informuje, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów z przedsiębiorcą posiadającym stosowne uprawnienia. Do nieruchomości niezamieszkałych zalicza się m.in.: obiekty użyteczności publicznej, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy, biura, itp..

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz oddawanie odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele tych nieruchomości powinni uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonej do Urzędu Gminy Kutno deklaracji oraz zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z uprawnionym podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.