Podsumowanie szacowania strat w gminie Kutno w wyniku suszy w 2019 roku

Podsumowanie szacowania strat w gminie Kutno w wyniku suszy w 2019 roku

W związku z suszą, która wystąpiła na terenie gminy Kutno w 2019 roku, do Urzędu Gminy wpłynęło 208 wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Ich rozpatrzeniem zajęła się powołana Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego Komisja ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Zrządzeniem Wójta Gminy Kutno w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Kutno, ustalono skład osobowy komisji w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Gminy Kutno, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Łódzkiej Izby Rolniczej.

Powołana komisja stwierdziła wystąpienie szkód powstałych w wyniku suszy, która wyrządziła spustoszenie w uprawach producentów rolnych z terenu gminy Kutno. Łączna powierzchnia oszacowanych upraw dotkniętych klęską na terenie gminy Kutno wyniosła 4 931,33 ha. Straty plonów zostały oszacowane na poziomie od 30% do 70 %.

Przy opracowaniu szacowania szkód uwzględniono całość produkcji rolnej w gospodarstwie, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej. Sporządzone przez komisje protokoły stanowiły podstawę do udzielenia pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty spowodowane przez klęskę suszy. Gospodarstwa, które ucierpiały w wyniku tegorocznej suszy mogły liczyć na pomoc między innymi od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie wysokość pomocy była zróżnicowana i zależała od wielkości szkód powstałych na powierzchni danej uprawy oraz od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie w przypadku pomocy do użytków zielonych w gospodarstwie. Stawki pomocy wynosiły od 250 złotych do 1000 złotych.