• Wysoka Wielka z lotu ptaka
  Wysoka Wielka z lotu ptaka
 • Dwór w Głogowcu
  Dwór w Głogowcu
 • Zespół dworsko - parkowy w Leszczynku w nocnej odsłonie
  Zespół dworsko - parkowy w Leszczynku w nocnej odsłonie
 • Pałac w Malinie
  Pałac w Malinie
 • Szkoła w Byszewie
  Szkoła w Byszewie
 • Urząd Gminy Kutno - obchody Narodowego Święta Niepodległości
  Urząd Gminy Kutno - obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Kościół pw. św. Bartłomieja w Strzegocinie
  Kościół pw. św. Bartłomieja w Strzegocinie
 • Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

PIĘĆ LAT ZMIAN I WYZWAŃ W GMINIE KUTNO – PODSUMOWANIE KADENCJI 2018 - 2024

1

Pięcioletnia kadencja w gminie Kutno była okresem intensywnych działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, budowania więzi społecznych i tożsamości lokalnej. Gmina odniosła szereg sukcesów, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców. W każdym sołectwie podejmowane były działania inwestycyjne, ze szczególnym naciskiem na poprawę infrastruktury drogowej. Wszystkie te działania miały na celu podniesienie standardu życia i zwiększenie bezpieczeństwa. Budujemy sieć wodno – kanalizacyjną, przeprowadzamy termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, powstają place zabaw, strefy wypoczynku i aktywności sportowej. Podnieśliśmy standard wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie. Trzy z nich OSP KSRG Komadzyn, OSP Leszczynek i OSP Wierzbie pozyskały nowe wozy bojowe. Mieszkańcy naszej gminy otrzymali możliwość realizacji własnych pomysłów poprzez udział w inicjatywie lokalnej, programie współpracy i małych grantach, co jest widoczne w integracji lokalnej społeczności w sołectwach. Od 2018 roku aktywnie działa 7 Kół Gospodyń Wiejskich, których liczba w 2023 roku zwiększyła się do 11.

Ważnym przedsięwzięciem w tej kadencji było zrewitalizowanie zespołu dworsko – parkowego w Leszczynku, gdzie w związku z trwałością projektu „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego", Gmina Kutno i Centrum Kultury Gminy Kutno są zobowiązane do realizacji oferty kulturalnej, historycznej i artystycznej. Prowadzimy szereg działań edukacyjnych o historii naszej gminy i jej mieszkańcach.

Wprowadziliśmy wiele udogodnień dla mieszkańców naszej gminy jak KARTA MIESZKAŃCA GMINY KUTNO, która min. uprawnia do darmowych przejazdów liniami Gminny Bus.

Powołano pierwszą w powiecie MŁODZIEŻOWĄ RADĘ GMINY KUTNO, a od dwóch lat działa KLUB SENIORA.

Mieszkańcy w naszej gminie mogą zgłaszać swoje sprawy poprzez dobrą komunikację z Urzędem Gminy i współpracę z sołtysami, którzy wyposażeni zostali w tablety. Gmina Kutno po 5 latach przedstawia się jako silny, niezależny, przyjazny i dobrze rozwijający się samorząd, otwarty na sprawy oraz potrzeby mieszkańców.

W tej kadencji nie brakowało trudnych wyzwań, związanych z pandemią COVID-29, i z trudnościami wywołanymi wojna w Ukrainie. Z sukcesem poradziliśmy sobie z dystrybucją węgla, dodatków energetycznych i pomocy społecznej naszym mieszkańcom i obywatelom Ukrainy.

W 2022 roku przyjęliśmy po wielu konsultacjach społecznych, przeprowadzonych ankietach i analizach nową Strategię Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021-2030, która wyznacza kierunki rozwoju w obszarach społeczno-gospodarczych. Jestem przekonana, że Gmina Kutno po tej kadencji jest Gminą dla swoich mieszkańców, gdzie samorząd słucha ich głosu i reaguje na zgłaszane potrzeby.

                                                                                                                                                                                                          Justyna Jasińska
                                                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Kutno


INWESTYCJE

W okresie 2019 – 2024Gmina Kutno przygotowała i złożyła 58 wniosków o dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej i źródeł krajowych. Pozyskaliśmy w ten sposób 53 533 078,09 zł na realizację 46 zadań inwestycyjnych. Na wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gmina Kutno przekazała z własnych środków 500 tys. zł na zakup samochodów, a na gotowość bojową pozyskano blisko 1,5 mln zł. Większość tych zadań została już zakończona, a część jest w trakcie realizacji.

WYDATKI GMINY KUTNO NA INWESTYCJE

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA ZADANIA MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE

Zaangażowanie w rozwój infrastruktury, inwestycje w edukację oraz kulturę, przyniosły bardzo dobre efekty. Dynamika zmian w gminie Kutno jest zauważalna. W ciągu ostatnich 5 lat budżet zwiększył się dwukrotnie i w 2024 roku wynosi 73 689 265,00 zł.

Sołectwo Bielawki

Wybudowano w miejscowości Bielawki 330 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz 47,60 m.b. odgałęzień o wartość zadania –241 224,93 zł. Zakupiono pompy o większej wydajności na potrzeby przepompowni ścieków w Starej Wsi i Bielawkach za 36 000,00 zł. Zrealizowano budowę rowu przydrożnego za kwotę 165.835,98 zł. Na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono ponad 80 tys. zł.

Wykonano dokumentację projektową na Rozbudowę i przebudowę drogi Stara Wieś – Bielawki o szerokości 5 metrów za kwotę ponad 30 tys. zł.

Sołectwo Boża Wola

Zrealizowano przebudowę drogi wewnętrznej za kwotę 499.321,28 zł, na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano ponad 40 tys. zł.

Zamontowano progi zwalniające w ciągu drogi gminnej.

Miejscowość Boża Wola zyskała dostęp do gminnego transportu zbiorowego – linia G5.

Sołectwo Byszew

Istotną inwestycją budowlaną była termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Byszewie na kwotę 1 539 086,97 zł. Przeprowadzono prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków przy Szkole na kwotę 138 004,00 zł.

W ramach grantów sołeckich zakupiono Kosiarkę – traktorek za 12 000,00 zł.

Sołectwo Florek

Rozpoczęto budowę chodnika w miejscowości Florek, Michałów, Głogowiec o wartości 2.782.536,59 zł.

Miejscowości Florek i Michałów zyskały dostęp do gminnego transportu zbiorowego – linia G2.

Sołectwo Gołębiew Nowy

Wyremontowano wnętrze i ocieplono budynek świetlicy wiejskiej w Gołębiewie Nowym 23a na kwotę blisko 73.000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano ponad 50 tys. zł.

W ramach grantów sołeckich powstał plac zabaw i plenerową siłownię zewnętrzna w Gołębiewie Starym za łączną kwotę 26.750,80 zł.

W realizacji jest budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Gołębiew Nowy na kwotę 2.235.700,05 , oraz przebudowa drogi Gołębiew – Kuczków –na kwotę 4.937.937,83 zł.

Sołectwo Gołębiewek Nowy

Wybudowano Klub dziecięcy "Leśna Gromada" wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej w Gołębiewku Nowym w ramach programu "MALUCH +" 2020 na kwotę 759.000, 00 zł. Dodatkowo na funkcjonowanie Klubu Gmina Kutno pozyskała z Rządowego Programu „MALUCH +" oraz z programu RPO Województwa Łódzkiego wsparcie w łącznej kwocie 683.483,73 zł.

Rozpoczęto prace budowlane związane z Budową sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary - ETAP 1. Wartość zadania to 6.821.284,80 zł.

Wykonano termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Gołębiewku Nowym, która wyniosła 1.844.643,42 zł.

Rozpoczęto prace nad "Przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiewku Nowym 21 na kwotę 1.473.540,00 zł.

Zrealizowano remont mostu na rzece Ochni za kwotę 49.815,00 zł. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę ponad 75 tys. zł.

W okolicach Szkoły Podstawowej Gołębiewku Nowym podnosząc bezpieczeństwo zastosowano czerwone, ostrzegawcze linie grubowarstwowe na drodze gminnej.

Wykonano dokumentację projektową na wykonanie drogi wewnętrznej w miejscowości Gołębiewek Nowy za kwotę blisko 35 tys. zł.

Sołectwo Grabków

Miejscowość Grabków zyskała dostęp do gminnego transportu zbiorowego – linia G5.

Sołectwo Gnojno

Zrealizowano przebudowę drogi wewnętrznej za kwotę 312.059,48 zł. Podnosząc bezpieczeństwo umieszczono znak stop i czerwone, poprzeczne ostrzegawcze linie grubowarstwowe przy skrzyżowaniu na drodze gminnej z droga powiatową.

W ramach grantów sołeckich wykonano ogrodzenie kapliczki za kwotę 5.904,00 zł.

Sołectwo Julinki

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę blisko 70 tys. zł.

Sołectwo Komadzyn

Wykonano remont tarasu przy świetlicy wiejskiej w Komadzynie na kwotę około 80 tys. zł. W ramach grantu sołeckiego wybudowano altanę drewnianą za 14 999,71zł. Na potrzeby Strażaków z OSP w Komadzynie został zakupiony i postawiony garaż blaszany za kwotę ponad 7 000,00 zł

Na bieżące utrzymanie dróg w sołectwie wydatkowano ponad 125 tys. zł.

Wykonano remont Świetlicy w Komadzynie za kwotę 12 316,93 zł.

Sołectwo Kotliska

Zrealizowano przebudowę drogi wewnętrznej za kwotę 161.708,00 zł.

Sołectwo Krzesin

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzesin". Zadanie planowane do realizacji w 2024 roku.

W 2024 roku zaplanowano również remont poboczy przy drodze gminnej ( ogłoszony przetarg). 

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano ponad 75 tys. zł.

Sołectwo Malina

Zrealizowano przebudowę drogi gminnej za kwotę 2.311.137,78 zł.

Sołectwo Marianki

Miejscowość Marianki zyskała dostęp do gminnego transportu zbiorowego – linia G5.

Sołectwo Nagodów

Zrealizowano przebudowę drogi gminnej za kwotę 420.407,04 zł oraz remont poboczy drogi gminnej za kwotę 206.000,00 zł.

Sołectwo Nowa Wieś

Zrealizowano remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej za kwotę 769 800,00 zł.

W ramach grantów sołeckich zagospodarowano teren w parku wiejskim poprzez utwardzenie placu przy siłowni gimnastycznej, montaż ławek parkowych oraz latarni solarnej, powstała też strefa relaksu dla dzieci i mieszkańców sołectwa za kwotę 35 884,09 zł. 

Sołectwo Leszno

Zrealizowano kluczowy projekt w zakresie gospodarki wodno – kanalizacyjnej „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno, gm. Kutno". Koszt zadania wyniósł 2.048.108,72 zł.

Wybudowano plac zabaw dla dzieci za 181.448, 37 zł.

Miejscowość Leszno zyskała dostęp do gminnego transportu zbiorowego – linia G1.

Sołectwo Leszczynek:

Najważniejszą inwestycją zakończoną w kadencji była rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku, gdzie siedzibę mają: Centrum Kultury Gminy Kutno oraz Gminna Biblioteka Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego. Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to 11.366.054,55 zł.

Podnosząc bezpieczeństwo zamontowano progi zwalniające w ciągu drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej ciągu w miejscowości Leszczynek, Dudki. Sołectwo Leszczynek zyskało także nowe wyposażenie kuchni w budynku strażnicy OSP Leszczynek za kwotę 12.000,00 zł.

Sołectwo Piwki

W ramach grantów sołeckich zakupiono Piłko chwyty za bramkami oraz trzy ławki za kwotę 21.473,99 zł.

Zamontowano progi zwalniające w ciągu drogi gminnej.

Miejscowość Piwki zyskała dostęp do gminnego transportu zbiorowego – linia G5.

Sołectwo Podczachy

Miejscowość Podczachy zyskała dostęp do gminnego transportu zbiorowego – linia G5.

Sołectwo Raciborów

Rozpoczęto prace budowlane związane z Budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz budową przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Głogowcu o wartości 1.772.680,00 zł. W miejscowości Raciborów rozbudowano sieć wodociągową o łącznej wartości 110.000,00 zł.

Zrealizowano remont drogi do cmentarza za kwotę blisko 100 tyś. zł, a na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano ponad 170 tys. zł.

W Głogowcu powstała otwarta strefa aktywności z placem zabaw i siłownią plenerową za 147.211,01 zł.

W trakcie realizacji jest remont elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia N.P. Maryi i św. Wojciecha w Głogowcu w kwocie805.000,00 zł.

Sołectwo Sieciechów

Zrealizowano przebudowę drogi wewnętrznej, której koszt wyniósł 358.624,58 zł, a także budowę fragmentów ścieżki pieszo-rowerowej i przejścia dla pieszych za kwotę 86.715,00 zł.

Sołectwo Sieraków

Uporządkowano i wybudowano świetlicę kontenerowa oraz zagospodarowano teren w Sierakowie za kwotę ponad 400.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano ponad 190 tys. zł. Na przełomie 2024/2025 roku zaplanowano remont drogi gminnej i drogi wewnętrznej w Sierakowie – 1.795.356,95 zł (otwarty przetarg)

Sołectwo Strzegocin

Wybudowano zbiornik bezodpływowy na potrzeby Szkoły Podstawowej w Strzegocinie za 205.500,00 zł.

Wykonano remont zbiorników magazynowania wody uzdatnionej w SUW Strzegocin oraz modernizację budynku SUW w Strzegocinie za 57.792,00 zł.

Zrealizowano zadanie - przebudowa drogi powiatowej Kutno – Antoniew – Witonia, dofinansowanie w wysokości 274.000,00 zł dla Powiatu Kutnowskiego. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę ponad 50 tys. zł

W Świetlicy w Strzegocinie zamontowano klimatyzację za kwotę 15.000,00 zł.

W ramach grantów sołeckich utworzono teren zieleni z alejką edukacyjną oraz zielone centrum rodzinne z torem do nauki jazdy dla rowerzystów i rolkarzy, a na terenie OSP powstało zielone zacisze za łączną kwotę blisko 54 tyś. zł.

Wybudowano nową mogiłę Żołnierzy WP z II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Strzegocinie za 40 tys. zł.

Sołectwo Wierzbie

Zrealizowano remont drogi gminnej i wewnętrznej za kwotę 159.100,59 zł.

Wykonano dokumentację projektową na Przebudowę dróg w obrębie Wierzbie za kwotę ponad 50 tys. zł.

Miejscowość Wierzbie zyskała dostęp do gminnego transportu zbiorowego – linia G4.

Sołectwo Woźniaków

Zrealizowano przebudowę drogi gminnej za kwotę 1.849.233,42 zł, a na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano blisko 70 tys. zł.

Zamontowano progi zwalniające w ciągu drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej.

Sołectwo Wroczyny

Wybudowano boisko do siatkówki przy Szkole Podstawowej we Wroczynach za kwotę 237.380,00 zł.

Gmina Kutno na wniosek Wójt otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 500 000 zł na budowę bardzo potrzebnej gimnastycznej sali przy Szkole Podstawowej we Wroczynach wraz z termomodernizacją budynku szkoły.

Miejscowość Wroczyny zyskała dostęp do gminnego transportu zbiorowego – linia G5.

Sołectwo Wysoka Wielka

Zrealizowano przebudowę drogi wewnętrznej za kwotę 305.122,88 zł. Przeprowadzono remont drogi powiatowej Nr 2171E gr. gm. Krośniewice – Wysoka Wielka – Gozdków, dofinansowanie w wysokości 79.835,03 zł przekazano dla Powiatu Kutnowskiego. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 47.628,68 zł.

Zrealizowano remont Świetlicy w Wysokiej Wielkiej za łączną kwotę 55.287,83 zł.

W ramach grantu sołeckiego zagospodarowano teren znajdujący się przy świetlicy wiejskiej za blisko 40 tyś zł.

Sołectwo Żurawieniec

Zrealizowano inwestycję - rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Żurawieńcu za 1.761.936,02, zł. Na przebudowę drogi wewnętrznej w Nowych Sójkach wydatkowano 1.283.242,57 zł.

Zaplanowano remont drogi w Żurawieńcu (nakładka i pobocza) na kwotę 521.454,85 zł.

Miejscowość Żurawieniec zyskała dostęp do gminnego transportu zbiorowego – linia G4.

Ponadto Gmina Kutno zrealizowała inwestycje na majątku własnym na terenie miasta Kutno poprzez TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKALNEGO przy ul. Krośniewickiej 41 w Kutnie za kwotę 1.740.000,00 zł.


BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg w latach 2019-2023 to 2.907.543,58 zł.

Wykonywano prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, takie jak remonty cząstkowe dróg gruntowych i asfaltowych, koszenie traw oraz wycięcie chwastów i jednorocznych samosiejek drzew i krzewów na poboczach i rowach w pasie dróg gminnych Gminy Kutno, zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.

W pasach dróg gminnych posadowiono nowe znaki drogowe– 300 szt. oraz znaki informacyjne z nazwą miejscowości i numerami posesji – 185 szt., oznakowano przystanki autobusowe z nazwą przystanku, tablice informacyjne dla sołectw – 32 szt., usytuowano witacze na granicach gminy w Głogowcu, Komadzynie, Strzegocinie i Wysokiej Wielkiej.

W trakcie realizacji jest kompleksowa usługa oświetlenia na terenie gminy wraz z wymianą lamp na LED w ilości 1370 szt. Zwiększono w ciągu ostatnich 5 lat liczbę punktów świetlnych 18 szt., Punktów świetlnych na terenie gminy jest 1416.


TRANSPORT ZBIOROWY

Na terenie gminy Kutno zorganizowano bezpłatny transport publiczny dla mieszkańców gminy obejmujący 5 linii autobusowych: G1 Byszew – Głogowiec, G2 Strzegocin – Głogowiec, G3 Sieraków – Krzesin, G4 Wysoka Wielka – Kuczków, G5 Kutno – Kuczków. Transport przebiega przez miejscowości, które wcześniej nie miały dostępu do transportu publicznego, m.in. Boża Wola, Florek, Grabków, Leszno, Marianki, Michałów, Piwki, Podczachy, Wierzbie, Wroczyny, Żurawieniec.

Warto przypomnieć, że dzięki wprowadzeniu KARTY MIESZKAŃCA GMINY KUTNO mieszkańcy naszej gminy jako pierwsi w powiecie mogą korzystać z bezpłatnego transportu publicznego.


PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE" I DORADZTWO ENERGETYCZNE

Gmina Kutno jako pierwsza z powiatu kutnowskiego oraz jedna z pierwszych w Województwie Łódzkim podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu priorytetowego Czyste Powietrze. Mieszkańcy gminy mają możliwość otrzymania dotacji na działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej, w tym również na montaż instalacji fotowoltaicznych.Przyjęto 376 wniosków o dofinansowanie, zawarto 327 umów o dotację, zrealizowano 189 przedsięwzięć na kwotę 2 199 355,57 zł.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w Gminie Kutno

W 2021 rok zrealizowano pięć planów dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowościach Leszczynek, Nowa Wieś, Gnojno, Krzesin, Żurawieniec i Piwki.Zmiana dotyczyła terenów klasy IVa, IVb, V i VI pod zabudowę mieszkaniową i usługową o pow. ok. 19 ha.

W 2019 roku rozpoczęto zmianę planu dla obrębu Leszczynek o pow. ok. 31 ha na którą Gmina Kutno otrzymała grant w wysokości 45 tyś. zł w ramach realizacji projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym" – II edycja" w ramach funduszy unijnych. W 2022 roku rozpoczęto realizację planu dotyczącego wyłącznie przebudowy linii napowietrznej 110 kV relacji Kutno- Piątek przebiegającej przez Gołębiew, Woźniaków, Leszczynek i Piwki. Wykonanie prac planistycznych w zakresie realizacji w/w planów zakończą się po otrzymaniu pozytywnej decyzji na wyłączenie gruntów rolnych klasy II i III od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W 2023 roku zrealizowano plan dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Kutno dla obszarów położonych w obrębie Leszczynek, Raciborów i Gołębiewek. Plan obejmował tereny klasy IVa, IVb, V i VI pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o powierzchni 10.80 ha.


OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO

Informacja o odpadach:

Zniżka w wysokości 25% wprowadzona w 2022 roku spowodowała sukcesywne zwiększenie liczby mieszkańców kompostujących bioodpady z 2675 osób w 2020 roku do 4763 osób w 2023 roku. Obecnie ponad 60% mieszkańców kompostuje bioodpady, co skutkuje mniejszą ilością odpadów odbieranych od mieszkańców.

Edukacja ekologiczna

Zorganizowano akcję „Czysta Gmina Kutno" skierowaną do mieszkańców w celu posprzątania najbliższej okolicy – rowów, poboczy dróg, miejsc użyteczności publicznej.

Zorganizowano i przeprowadzono 5 spektakli o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej w szkołach podstawowych.

Przygotowano szereg materiałów informacyjnych w formie publikacji i filmów o tematyce właściwego gospodarowania odpadami.

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Realizując Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno w latach 2019 – 2023 unieszkodliwieniu poddano łącznie 180,87 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszty utylizacji azbestu wyniosły łącznie 63.747,34 zł. i zostały pokryte głównie z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Odebrało od 73 rolników odpady z folii rolniczych o łącznej masie 99 540 Mg. Koszt całkowity zadania wynosił 72 680,43 zł i w części został pokryty z dotacji z NFOŚiGW.

Opieka nad zwierzętami

Na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Kutno w latach 2019 - 2023 wydatkowano kwotę 712.744,86 zł.

Dofinansowano zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt należących do osób fizycznych mieszkających na terenie gminy Kutno w łącznej kwocie 27.930,00 zł.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie gminy Kutno działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym: OSP Wroczyny i OSP Komadzyn, które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, a trzecia jednostka OSP Leszczynek zostanie włączona do KSRG już w maju 2024 roku. Pozostałe jednostki to: OSP Strzegocin, OSP Wierzbie, OSP Gołębiewek Nowy, OSP Wysoka Wielka. Wszystkie jednostki są wyposażone w specjalistyczny i profesjonalny sprzęt przeznaczony do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami i zapewniają bezpieczeństwo życia i mienia mieszkańcom naszej gminy, miasta, jak i okolicznym gminom z terenu powiatu kutnowskiego.

Wydatki na ochronę przeciwpożarową w latach 2019-2023 zwiększały się sukcesywnie zarówno w wydatkach na zapewnienie odpowiedniego wyposażenia, jak i ekwiwalentu wypłacanego druhom za pełnioną służbę. Łączna kwota przeznaczona na ten cel w latach 2019 – 2023 to ponad 1,52 mln z

W tej kadencji 3 jednostki OSP wzbogaciły się o nowe samochody ratowniczo-gaśnicze: OSP Komadzyn, OSP Leszczynek i OSP Wierzbie.

W latach 2019-2023 Gmina Kutno na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymała dotację z: MSWiA, KG PSP, Ministerstwa Sprawiedliwości, WFOŚiGW w Łodzi, NFOŚiGW, Miasta Kutno, Zarządu Województwa Łódzkiego.

Gmina Kutno w latach 2019 - 2023 udzieliła dotacji Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie w kwocie 30.000,00 zł na zakup samochodu oraz ambulansu dla techników kryminalistyki, zakupiła żaluzje pionowe w kwocie 3.500,00 zł oraz alkomaty za 2.538,00 zł. W 2024 roku zabezpieczono w budżecie kwotę 15.000,00 zł na zakup samochodu.

Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie na rok 2024 zabezpieczono wsparcie finansowe w kwocie 20.000,00 zł na remont oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń związanych z obsługą zgłoszeń wchodzących do KP PSP w Kutnie.


CYFRYZACJA URZĘDU GMINY KUTNO

Z projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców…" Gmina Kutno pozyskała 24 komputery przenośne Lenovo za blisko 130 tys. zł, które zostały przekazane Szkołom Podstawowym z terenu gminy Kutno. 

Dzięki pozyskanej dotacji w kwocie 265 tys. zł z programu „Cyfrowa Gmina" można było prowadzić proces komputeryzacji Urzędu. Zakupiono nowoczesne urządzenia niezbędne do wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. System został wprowadzony jako pomocniczy w kwietniu 2023 roku.

Gmina Kutno zrealizuje zdanie za blisko 800 tys. zł na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd" z funduszy unijnych,co w 2024 roku pozwoli skutecznie wzmocnić cyfrową odporność Urzędu Gminy Kutno na zagrożenia z zewnątrz i właściwie zabezpieczyć punkty wrażliwe lokalnej sieci komputerowej.


KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI

Zadaj pytanie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy chcą pozyskać informacje lub wsparcie ze strony Urzędu, uruchomiono kontakt na stronie internetowej „Zadaj pytanie Wójt Gminy Kutno".

Ankiety

Przeprowadzono ankiety i konsultacje społeczne w celu pozyskania wiedzy o potrzebach, oczekiwaniach i poziomie zadowolenia mieszkańców naszej gminy. W roku 2020 w ankiecie wzięło udział 107 osób, a w roku 2023 - 554 osoby.

Informacja Publiczna

W latach od 2019 – 2023 wpłynęło 460 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.


KARTA MIESZKAŃCA GMINY KUTNO

W 2023 roku wprowadzono Program pod nazwą „KARTA MIESZKAŃCA GMINY KUTNO", która uprawnia do darmowych przejazdów gminnym transportem publicznym wykonywanym przez Gminny Bus liniami G1, G2, G3, G4, G5. Ponadto dla rodziców/opiekunów zapisujących do Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada w Gołębiewku Nowym" więcej niż jedno dziecko w tym samym czasie, przyznaje się 50% ulgi. Dodatkowo za korzystanie z hali sportowej, sal gimnastycznych i pomieszczeń w szkołach podstawowych, przyznaje się ulgę w wysokości 50%.

OŚWIATA

Dotacje

W latach 2019 – 2023 pozyskano szereg dotacji dla szkół podstawowych: na zakup pomocy dydaktycznych, na promocję i wspieranie czytelnictwa, na tablice interaktywne i monitory dotykowe, na eko pracownie, cyfryzację, laboratoria przyszłości, wsparcie nauczycieli, naukę pływania, wycieczki i lekcję o finansach na kwotę blisko 720 tys. zł.

Zakup pomocy dydaktycznych

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach w 2019 roku pozyskała kwotę w wysokości 16.895,00 zł z rezerwy subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych na lekcje biologii, geografii, fizyki i chemii.

„Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa"

Gmina Kutno uzyskała dofinansowanie w wysokości 22.021,78 zł, w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

„Aktywna tablica"

Szkoły uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica", w wysokości 43.904,00 zł. Zostały zakupione tablice interaktywne oraz interaktywne monitory dotykowe.

"Nasze ekologiczne pracownie"

Gmina Kutno otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w łącznej wysokości 64.672,00 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej "Nasze ekologiczne pracownie" od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację dwóch projektów: „Eko-pracownia w Szkole Podstawowej w Strzegocinie – Wśród łąk i lasów". Zielony zakątek w Szkole Podstawowej we Wroczynach".

„Cyfryzacja Gmin"

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców w/w województw, w szczególności mieszkańców Gminy Kutno. W ramach projektu „Cyfryzacja Gmin" w kwietniu Gmina Kutno pozyskała 24 laptopy, na łączną kwotę 59 158,08 zł,które zostały przekazane do szkół z terenu gminy.

Program „Zdalna szkoła"

Wkwietniu 2020 roku Gmina Kutno -w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego -pozyskała fundusze w wysokości 59 926,00 zł, za które został zakupiony sprzęt komputerowy w ilości 29 sztuk . Laptopy zostały przekazane szkołom z terenu Gminy Kutno z przeznaczeniem na użytek uczniów.

Program „Zdalna szkoła +"

W czerwcu 2020 r. Gmina Kutno w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej pozyskała kolejne fundusze z rządowego programu. Za kwotę 45 000 zł zakupiono 18 szt. laptopów, które zostały również przekazane szkołom.

Wsparcie szkół w czasie pandemii Koronawirusa

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną, zakupiono 4 bezdotykowe dezynfekatory do rąk na łączną kwotę 6 642,00 zł i przekazano do każdej ze szkół . Działając profilaktyczne zakupiono również termometry bezdotykowe, przeznaczone dla opiekunek w autobusach szkolnych. Wójt Gminy Kutno sukcesywnie przekazywała maseczki, przyłbice, rękawice ochronne oraz płyny dezynfekujące do szkół.

500 + dla nauczycieli

W grudniu 2020 Gmina Kutno otrzymała zwiększoną subwencję oświatową w kwocie 38 000,00 na zakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach programu 500 + dla nauczycieli.

Pakiety multimedialne

W ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)Szkoły Podstawowe: w Byszewie, Strzegocinie i Wroczynach otrzymały szkolne pakiety multimedialne. W skład pakietu weszło 25 tabletów + etui + klawiatura + usługa mobilnego dostępu do Internetu.

„Laboratoria przyszłości"

Do szkół podstawowych z terenu Gminy Kutno trafiły pomoce szkolne na łączną kwotę 180 000 zł. zakupione w ramach inicjatywy edukacyjnej Laboratoria Przyszłości, realizowanej przez Ministerstwo Edukacjii Nauk i we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Program „Laptop dla ucznia"

Do uczniów IV klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kutno trafiłylaptopy, przekazane w ramach Rządowego programu. Komputery otrzymało na własność 50 czwartoklasistów ze szkół podstawowych w Byszewie, Gołębiewku, Strzegocinie i we Wroczynach o łącznej wartości 145 939,50 zł.

„Poznaj Polskę" 2023 rok

Trzy szkoły z Gminy Kutno – Szkoła w Byszewie, Strzegocinie i we Wroczynach otrzymały dofinansowanie do wycieczek szkolnych z programu rządowego „Poznaj Polskę" na 2023 rok. Inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej, która jest częścią POLSKIEGO ŁADU ma na celu uatrakcyjnienie programu nauczania, poprzez dofinansowanie wycieczek szkolnych po Polsce.

Projekt edukacyjny Powszechnej Nauki Pływania pn. „Umiem pływać 2023"

Program przeznaczony był dla uczniów klas I – III SP, a w bieżącej edycji programu wzięło udział 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Byszewie. Operatorem programu „Umiem pływać 2023" jest Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łodzi. Gmina Kutno przekazała wkład własny w kwocie 10 900 zł, istotną kwotę kosztów nauki pływania w wysokości 4 500 zł sfinansowali rodzice i opiekunowie uczniów, a dofinansowanie ze środków samorządu województwa łódzkiego wyniosło 6 300 zł.

Szkoły z terenu Gminy Kutno otrzymały dofinansowanie w ramach Programu „Lekcje o finansach"

Szkoły z Gminy Kutno otrzymały też ważne wsparcie w ramach Programu "Lekcje o finansach", zainicjowanego przez Fundusz Edukacji Finansowej. Program ma na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat zarządzania finansami, odpowiedzialnego podejścia do wydatków i oszczędzania. Całkowity koszt realizacji zadania to 25 130,00 zł, z czego 80 %, czyli kwota 18 172,00 zł to środki pozyskane z Funduszu Edukacji Finansowej. Pozostała kwota 6 958,00 zł to wkład finansowy własny – wpłaty rodziców.

Nagroda Wójt Gminy Kutno z okazji Dnia Edukacji Narodowej

To w tej kadencji Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska z okazji dnia Edukacji Narodowej
przyznaje corocznie dyrektorom i nauczycielom szkół podstawowych Nagrody finansowe za wkład pracy w nauczanie i działalność dodatkową służącą rozwojowi umiejętności i zainteresowań uczniów. Kwota nagród Wójta Gminy Kutno dla nauczycieli w latach 2019 – 2023 wyniosła blisko 100 tys. zł.

Młodzieżowa Rada Gminy Kutno 

Sukcesem w tej kadencji jest utworzenie pierwszej w naszym powiecie Młodzieżowej Rady Gminy Kutno, o której powstanie wnioskowała Wójt Gminy Kutno.

POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizacje zadania wynikające z ustaw oraz wiele działań dodatkowych w ramach pomocy mieszkańcom, takich jak pomoc w okresie pandemii COVID-19, wsparcie pomocowe i finansowe w sytuacji zdarzeń losowych, jak pożary, zalania czy wichury niosącej znamiona klęski żywiołowej.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie GOPS realizował dodatkowe działania na rzecz obywateli przybywających na teren gminy Kutno.

GOPS realizował również świadczenia o dodatek osłonowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu korzystania z niektórych źródeł ciepła, dodatek elektryczny oraz refundacja podatku VAT za paliwa gazowe.

Na przełomie 2019/2023 realizowano pomoc żywnościową, z której skorzystało 765 rodzin.

GOPS prowadził także działania na rzecz rodzin wielodzietnych w ramach KARTY DUŻEJ RODZINY, które obejmują ulgi przy zakupie biletów, mi.in do kina, muzeum czy na basen, z których skorzystało od 2019 roku 3351 osób.

W okresie od 2019 roku do końca 2023 roku z wypoczynku letniego łącznie skorzystało 547 dzieci z terenu Gminy Kutno.Na powyższy cel przeznaczono kwotę – 166 000,00 zł,ze środków przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

Gmina Kutno może pochwalić się zrealizowanym przez GOPS na przełomie 2022 i 2023 roku projektem „Usługi opiekuńcze" na kwotę blisko 1 mln zł. W ramach projektu powstała przy Urzędzie Gminy Kutno wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego do nieodpłatnego korzystania przez mieszkańców.

Gmina Kutno udzieliła wsparcia Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu Sp. z o.o. poprzez zakup dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, będącego oddziałem Kutnowskiego Szpitala Samorządowego 10 sztuk materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych o wartości blisko 10 tys. zł. Przekazała też pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 35 tys. zł na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z.o.o. w związku z przeciwdziałaniem choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2". Zostały zakupione 3 kardiomonitory, które trafiły do Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

Z inicjatywy Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej przy współpracy Urzędu Gminy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku oraz Gminną Biblioteką Publiczną im. Józefa Bohdana Zaleskiego powstał KLUB SENIORA umożliwiający integrację, aktywizację społeczną oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych osób starszych.


KULTURA I WYDARZENIA KULTURALNE

W latach 2018 – 2024 Wójt Gminy Kutno wzięła udział w wielu uroczystościach patriotycznych upamiętniających ważne wydarzenia w historii Polski, które były organizowane na terenie gminy i miasta Kutno, udzieliła również 199 patronatów.

Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich

 Już na początku kadencji w 2018 roku Wójt Gminy Kutno zaprosiła Panie do zakładania Kół Gospodyń Wiejskich, aktualnie jest aż 11 stowarzyszeń KGW, które biorą aktywny udział w wydarzeniach gminnych i lokalnych. Są to KGW w Komadzynie, Strzegocinie, Wierzbiu, Wysokiej Wielkiej, Nowej Wsi, Gołębiewie, Gołębiewku Nowym, Sójkach, Leszczynku, Sierakowie i Bielawkach. Panie swoje pomysły prezentują podczas dożynek, przygotowując stoły wielkanocne czy piekąc świąteczne pierniki. Zmierzyły się również z propozycją potraw z czarnego ziemniaka, które znalazły się w publikacji „Przepisy kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Kutno". Panie z KGW w Nowej Wsi, Komadzynie, Wysokiej Wielkiej wzięły również udział w programie telewizyjnym TVP w Bydgoszczy „Kulinarne Potyczki", wygrywając w przygotowaniu potraw z innymi Kołami. 


Wydarzenia

Gmina Kutno dbając o tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe organizowała szereg wydarzeń, jak: coroczne Święto Dziękczynienia – Dożynki, Gminne Święto Sołtysa, Złote Gody Jubileuszu 50 – lecia ślubu, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójt Gminy Kutno, Zawody wędkarskie o puchar Wójt Gminy Kutno. W 2022 roku organizowała XXIV Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku, w 2023 roku Gminne obchody 160. rocznicy powstania styczniowego.

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska od 2022 roku należy do Rady Kobiet w rolnictwie przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie zainicjowała ogólnopolski konkurs „Kobiety dla Polskiej Wsi". Celem konkursu było uhonorowanie pracy, działalności społecznej, innowacyjności i kreatywności kobiet działających na terenach wiejskich. Na 9 kategorii możliwych do zdobycia w konkursie, aż trzy Panie z gminy Kutno otrzymały prestiżowe tytuły i statuetki. 

Za pracę na rzecz społeczności lokalnej i rozwój rolnictwa Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi od Prezydenta RP.  

Akcje edukacyjne i społeczne

W latach 2019 – 2023 Gmina Kutno prowadziłam wiele akcji edukacyjno – społecznych: „Zabłyśnij i żyj dłużej", „Tabliczki adresowe dla mieszkańców", „Łąki kwietne gminy Kutno przyjazne pszczołom" oraz konkursy, w tym „Bajka o gminie Kutno" i Legenda o gminie Kutno" i Kapliczki gminy Kutno". 

Ważnym przedsięwzięciem było wprowadzenie programów: „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi", „Inicjatywa lokalna" i „Małe granty". W latach 2021 – 2023 Gmina Kutno przeznaczyła na ten cel blisko 230 tys. zł, a na wspieranie zadań z zakresu sportu blisko 110 tys. zł.

DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY GMINY KUTNO W LESZCZYNKUW związku z trwałością projektu „Rozwój gospodarki turystycznej w gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego", po rewitalizacji zespołu dworsko – parkowego w Leszczynku Gmina Kutno i Centrum Kultury Gminy Kutno są zobowiązane do realizacji oferty kulturalnej, historycznej i artystycznej.

W ramach własnych środków budżetowych, wsparciu sponsorów bądź pozyskiwanych na bieżąco dotacji realizowane są następujące wydarzenia: w kwietniu Konkurs poetycki im. Józefa Bohdana Zaleskiego, w maju Majówka gitarowa, w czerwcu Festyn rodzinny, w lipcu Odyseja Napoleońska, w sierpniu Festiwal Muzyki Ludowej „Złota Leszczyna", a także koncerty muzyki klasycznej i rozrywkowej, plenerowe kino letnie, warsztaty artystyczne (43 warsztaty), konkurs tańca solowego, wystawy prac malarskich i rękodzieła (łącznie 41 wystaw), pokazy taneczne (łącznie 10 pokazów).

W ramach działalności CKGK organizowane są ponadto: Koncerty Orkiestry Gminy Kutno – łącznie od 8 do 12 wydarzeń w roku, Klub Seniora – łącznie do 40 spotkań w roku, Koncerty Zespołu Ludowego LESZCZYNIANKI - łącznie do 20 wydarzeń w roku, Sekcja taneczna Zespołu Pieśni i Tańca „Leszczynki" – łącznie do 5 wydarzeń w roku, Koncerty zaproszonych muzyków, zespołów - łącznie ok. 10 koncertów, gminne konkursy piosenki, plastyczne i recytatorskie - 5 wydarzeń w roku. W instytucji w okresie od września do czerwca działają sekcje artystyczna, muzyczna i rekreacyjna, ok. 30 wydarzeń w roku.DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZCZYNKU


W latach 2020-2023 GBP w Leszczynku zakupiła 3.196 woluminów nowości wydawniczych za kwotę 85.008,95 zł, pozyskując przy tym kwotę 27.500 zł dotacji MKiDN z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", co stanowi 32,35 % całości wydatków na zakup książek.

W latach 2020-2023 w GBP w Leszczynku ilość zarejestrowanych i aktywnych czytelników wzrosła o 21 %, a ilość wypożyczonych książek wzrosła o 140 %. W latach 2020-2023 w GBP w Leszczynku ilość odwiedzin w bibliotece o 113 %.

GBP w Leszczynku współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowymi i kulturalnymi gminy Kutno oraz instytucjami kultury i oświaty z terenu miasta Kutno, prowadząc różnorodne formy pracy z czytelnikiem, włączając się w akcje skierowane do bibliotek i biorąc udział w kampaniach i projektach na rzecz rozwoju czytelnictwa: Mała Książka – Wielki człowiek, Akcja „Ludzie z pasją", Spotkania autorskie,Pogotowie czytelnicze, Bookcrossing, Kiermasz Taniej Książki, Kącik dla najmłodszych, „Kącik pamięci" poświęconym Józefowi Bohdanowi Zaleskiemu, Kącik Józefa Piłsudskiego, Narodowe czytanie, Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica, Z Książką na Walizkach, Biblioteka na to czeka, Dyskusyjny Klub Książki, Czytanie w plenerze, Biblioteka dla Ukrainy. Biblioteka prowadzi też działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. W latach 2020-2023 w GBP w Leszczynku frekwencja uczestników działalności kulturalno-oświatowej wzrosła o 903 osoby, czyli o 234 %.


Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30