Nowe zasady segregacji odpadów - informacja Wójta Gminy Kutno

Nowe zasady segregacji odpadów - informacja Wójta Gminy Kutno

Informacja Wójta Gminy Kutno

Kutno, dnia 10 stycznia 2020 roku.

OŚ.6232.2.2020

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy Kutno informuje, że w związku z przyjęciem przez Radę Gminy Kutno uchwały Nr XVI/139/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz uchwały Nr XVI/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. – w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, nastąpiła zmiana wysokości stawki opłaty, która wynosi 28 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość na terenie gminy Kutno.

Sposób rozliczania nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy pozostaje bez zmian. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która po zmianie wynosi 28 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, począwszy od miesiąca stycznia 2020 roku.

W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kutno zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 lutego 2020 roku.

Natomiast właściciele nieruchomości nowo zamieszkałych zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Jednocześnie Urząd Gminy Kutno informuje, że deklaracja przyjęta przez Radę Gminy Kutno uwzględnia zwolnienie w części stanowiącej 8 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Konieczność ponownego złożenia deklaracji wynika z uchwalenia nowego wzoru deklaracji, która przewiduje wyłącznie zbiór odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz wskazane powyżej zwolnienie w części stanowiącej 8 % z opłaty za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Deklaracje należy składać w formie papierowej osobiście lub listownie do Urzędu Gminy w Kutnie, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Deklarację składaną w formie elektronicznej należy przesłać w formacie XML za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres /p0jjjk062w/skrytka.

Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wzór deklaracji zamieszczony jest na stronie internetowej www.gminakutno.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kutno ww.bip.gminakutno.pl jak również w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kutno, pokój nr 33.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie, bez wezwania, do 15 – go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który powstał obowiązek poniesienia opłaty. Wpłaty należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy ustalony w zawiadomieniu o opłacie z Urzędu Gminy Kutno.

U W A G A ! ! !

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Kutno określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.

W przypadku niezłożenia deklaracji w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – „kto wbrew obowiązkowi określonemu w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny".

Wójt Gminy Kutno

Justyna Jasińska