Opis OSP w Wierzbiu

Rok założenia Ochotniczej Straży Pożarnej Wysoka Wielka to 1956 r. założycielami byli :

Zwierzchowski Tadeusz — Prezes,

Zawalski Franciszek — Naczelnik,

Anielak Wacław — Skarbnik, Modliński Stanisław sekretarz.

W 1957 roku powstał Komitet Budowy Strażnicy na czele zostali powołani: Konopiński Stanisław — przewodniczący Naczelnik Poczty Wysoka Wielka, Opasiak Tadeusz — sekretarz Kierownik Szkoły w Wysokiej Wielkiej, członkowie: Habasiński Eugeniusz, Wiśniwski Paweł, Anielak Wacław.

Plac pod budowę OSP otrzymało z Państwowego Funduszu Ziemi. Przez okres następnych lat gromadzono materiały budowlane oraz fundusze.

Sponsorami byli: Wydział Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi — dotacja 250 000 zł, Okręgowa Mleczarnia Spółdzielcza w Krośniewicach dotacja 60 000zł, Gromadzka Rada Narodowa w Nowym 21 600 zł, Kółko Rolnicze Wysoka Wielka dotacja — 15 000 zł.

Budowę rozpoczęto w 1967 roku a do użytku oddano 20 września 1970 roku. W 1974 roku OSP otrzymała od Komendy Straży Pożarnych w Kutnie samochód marki „LUBLIN” który po przeprowadzeniu remontu i adaptacji służył członkom OSP.

W 1975 roku miejscowe społeczeństwo ufundowało OSP sztandar wraz z drzewcem koszt to 25 000 zł. W dniu przekazania sztandaru od społeczeństwa zaproszeni goście to: OSP Miłosna, OSP Wroczyny, OSP Strzegocin OSP Nowe, OSP Szubsk Duży oraz mieszkańcy.

16 maja 1982 roku druhowie OSP Wysoka Wielka zajęli IV miejsce we współzawodnictwie pomiędzy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy.

Z roku a rok OSP prężnie rozwijało się, przybywało druhów, druhowie brali czynny udział w gminnych zawodach pożarniczych, w tych latach Prezesem OSP Wysoka Wielka był druh Mieczysław Konopiński, skarbnikiem druh Edward Woźniakowski, gospodarzem Marian Waliszewski.

Od 2006 roku funkcję Prezesa przejął druh Jerzy Konopiński, naczelnik druh Paweł Konopiński, gospodarz druh Waldemar Waliszewski, skarbnik druh Tomasz Rojewski.

03 maja 2009 roku Urząd Gminy z druhami OSP Wysoka Wielka zorganizowali „ Dzień Strażaka” Gospodarzem była nasza jednostka OSP Wysoka Wielka. Zaproszeni goście to: Wójt Gminy Jerzy Bryła, Komendant Miejsko-Gminny Jan Broda, przedstawiciele KPPSP Kutno, Jednostki OSP z terenu gminy, Ksiądz parafii Nowe, Orkiestra Dęta z Kutna.

VA koniec uroczystości odbyły się pokazy strażackie, oraz zabawa.

W 2010 roku Wojewoda Łódzki podziękował druhom za udział w akcji przeciwpowodziowej, której uczestniczyli w ochronie wałów przeciwpowodziowych rzeki Ochni w m. Kutno.

12 marca 2011 roku nasza jednostka otrzymała z OSP Wroczyn wóz strażacki marki „Star W uroczystości przekazania samochodu brali udział: Poseł na Sejm Tadeusz Wożniak, Wójt Gminy Jerzy Bryła, Kapelan Strażacki powiatu kutnowskiego ksiądz Piotr Kalisiak proboszcz parafii Nowe ksiądz Krzysztof Kuśmirek, oraz komendant Miejsko-Gminny Jan Broda.

Do 2017 roku w naszej świetlicy odbywały się „dyskoteki”, dochód z nich przeznaczaliśmy na potrzeby OSP. (malowanie sali, remonty, itp.)

W 2017 roku przeprowadziliśmy kapitalny remont wewnątrz świetlicy. Środki pozyskaliśmy z Urzędu Gminy KutnoKoszt— to 50 000 zł. , mieliśmy również własne środki jak i sponsorów. Nasza sala przeistoczyła się w salę ładną i nowoczesną. Po tych remontach do chwili obecnej wzrosło zainteresowanie wśród społeczeństwa mam tu na myśli organizacje chrztu, organizacja małych wesel, czy innych uroczystości.

W 2018 roku odszedł na wieczną wartę długoletni nasz druh Prezes OSP Mieczysław Konopiński.

W 2019 roku również przy udziale Urzędu Gminy został ocieplony budynek strażnicy, wymienione zostały drzwi garażowe i wiele innych poczynań związanych z ociepleniem.

Chcę dodać że w 2019 roku zostało zawiązane Koło Gospodyń Wiejskich, które otrzymują wsparcie finansowe. Wspólnie uczestniczyliśmy w gminnych dożynkach w Strzegocinie oraz innych uroczystościach i tym sposobem poszerzamy naszą działalność poza granicami naszego sołectwa jak i w naszym środowisku.

ww 1

ww 3

Opis OSP w Strzegocinie

Opis OSP w Gołębiewku Nowym

Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynku w gminie Kutno powstała w 1927 roku. Inicjatorami i założycielami Straży byli Franciszek Radzimierski i Jan Peda. Franciszek Radzimierski został pierwszym Prezesem OSP a Jan Peda został Naczelnikiem. OSP jako stowarzyszenie zostało zarejestrowane decyzją wojewody Warszawskiego i wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków Warszawskiego Urzędu Wojewódzkiego. Początki działalności były niezwykle trudne, gdyż poza dobrymi zamiarami i chęciami członkowie OSP nie dysponowali żadnym sprzętem potrzebnym do walki z pożarami. W rok po założeniu OSP jej członkowie zakupili z własnych funduszy sikawkę ręczną, osprzęt do sikawki i kilka węży tłocznych. Z biegiem lat działalności uzupełniono stan sprzętu pożarniczego, zakupiono dwie beczki, drabinę „Szczerbowskiego” oraz przeszkolono strażaków. Z braku pomieszczeń na przechowywanie sprzętu pożarniczego i organizację zbiórek zarządu OSP podjęto uchwałę o budowie strażnicy. Mieszkańcy wsi Leszczynek, Boża Wola, Piwki, dudki, a także strażacy przystąpili do gromadzenia materiałów na budowę remizy. Strażnica została wybudowana w latach 1933-1935 dzięki ofiarności strażaków, ale także przy dużej pomocy mieszkańców. Następuje stopniowe ożywienie działalności OSP. W 1938 , rok przed wybuchem drugiej wojny światowej miejscowe społeczeństwo w uznaniu zasług strażaków ufundowało sztandar. W tym samym roku Starosta Kutnowski Witold Pełczyński pełniący funkcję Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Straży Pożarnych RP w Kutnie przekazał straży dzwon alarmowy. Był to dar starosty z okazji nadania sztandaru.

Należy podkreślić fakt, ze sztandar ten w czasie okupacji niemieckiej był troskliwie przechowywany i ukrywany przed zabraniem i wywiezieniem przez Niemców.

Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynku w latach 1927-1939 liczyła 22 członków czynnych. Wybuch wojny przerwał dynamiczny rozwój OSP, której działalność zostaje przejęta przez Niemców. Działalność zostaje wznowiona po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej w roku 1946.W 1954 roku Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Kutnie przekazał jednostce motopompę PO3 M800W 1977 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Kutnie przekazała samochód pożarniczy marki Żuk A15GLM8 Pod koniec lat siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych XX wieku zaczęły występować objawy osłabienia działalności naszej jednostki. W dniu 7 czerwca 1991 roku podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Płocku pięciu strażaków z naszej jednostki brało udział w zabezpieczaniu trasy przejazdu papieża. Okres działalności OSP Leszczynek w ostatnim dwudziestoleciu to okres wytężonej pracy, podjętych wielu nowych inicjatyw i znaczących efektów. W tym czasie wykonano jeszcze wiele prac modernizacyjnych, poprawiających funkcjonalność i estetykę całej strażnicy jak i jej otoczenia. Wiele prac wykonano w czynie społecznym. Uregulowane zostało prawo własności terenu oraz znajdujących się na nim obiektów, które aktualnie są własnością jednostki.

Jednostka OSP Leszczynek jest jedną z aktywniejszych Ochotniczych Straży Pożarnych nie należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W roku 2016 miała 14 wyjazdów do zdarzeń. Posiada na wyposażeniu samochód ratowniczo - gaśniczy Star GBA2,5/16.

Skład osobowy jednostki wynosi 47 osób, w tym: 22 członków czynnych, 1 członek honorowy, 12 członków wspierających, 12 kobiet.

osp leszczynek

Ochotnicza Straż Pożarna w Komadzynie należy do najmłodszych tego typu stowarzyszeń na terenie Gminy Kutno, a także i na terenie powiatu kutnowskiego.Została założona w dniu 23 kwietnia 1968 roku.

Założycielami Ochotniczej Straży Pożarnej byli miejscowi rolnicy Józef Błaż, Marian Bagiński, Eugeniusz Dębski, Wojciech Urbaniak , którzy również tworzyli pierwszy Zarząd tej straży.Prezesami od powstania jednostki do chwili obecnej byli: Józef Błaż, Marian Tomczak, Janusz Jaworski, Piotr Walczak. Funkcję Naczelnika pełnili: Wojciech Urbaniak, Tadeusz Rutkowski.

Najpilniejszym zadaniem jakie stanęło przed zarządem, było pozyskanie niezbędnego sprzętu do gaszenia pożarów. Dużej pomocy udzielił ówczesny Komendant PowiatowyStraży Pożarnych w Kutnie — kapitan pożarnictwa Piotr Mońko. Straż otrzymała motopompę M— 8, komplet węży ssawnych i tłocznych, rozdzielacz i dwie prądownice wodne. Ochotnicza Straż Pożarna na początku swej działalności liczyła 14 członków.W pierwszych latach istnienia borykała się z dużymi trudnościami lokalowymi I finansowymi, co powodowało kłopoty z odpowiednim wyposażeniem technicznym i umundurowaniem. W 1984 roku z inicjatywy Naczelnika OSP Druha Wojciecha Urbaniaka powstała propozycja remontu i adaptacji starego pałacu na strażnicę. Inicjatywa zostaje przyjęta przez druhów, miejscowe społeczeństwo a także przez ówczesne władze Gminy Kutno. Remont i adaptacja trwały 5 lat. W dniu 28 maja 1989 roku następuje przekazanie strażnicy do użytkowania. Od tego wydarzenia działalność Ochotniczej Straży Pożarnej staje się aktywniejsza. Wzrasta stan osobowy do 23 członków, którzy posiadają ubrania bojowe oraz niekompletne ubrania wyjściowe. Powstała również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza licząca 12 członków.

Co rocznie Druhowie OSP Komadzyn, biorą udział w zawodach sportowo - pożarniczych, organizowanych na szczeblu gminy, a także  aktywnie uczestniczą w uroczystościach państwowych, strażackich i kościelnych, pełniąc wartę przy grobie Pana Jezusa w Kościele Świętego Wawrzyńca w Kutnie.Godny, podkreślenia jest fakt udziału naszych strażaków w służbie porządkowej podczas wizyty Papieża Jana Pawła II w Płocku w dniu 7 czerwca 1991 roku.

W dniu 10 stycznia 1991 roku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym podjęto decyzję o dobudowanie garażu z pomieszczeniami socjalnymi do istniejącej strażnicy. Inwestycja powstała przy dużym nakładzie środków finansowych Gminy Kutno i zaangażowaniu ówczesnego Wójta Gminy — pana Tadeusza Ozdowskicgo.

Siłą OSP są również dobrze przygotowani do działań ratowniczo- gaśniczych strażacy, którzy stale podnoszą swoją sprawność bojową, unowocześniają sprzęt, propagują profilaktykę przeciwpożarową, by w każdej chwili móc z powodzeniem ratować mieszkańców swoich i sąsiednich wsi przed groźbą pożaru. W dniu 31 marca 2005 roku, nasza jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo — Gaśniczego .Od daty włączenia nas do Krajowego Systemu Ratowniczo — Gaśniczego siedemdziesiąt razy braliśmy udział w akcjach ratowniczych.

Lata dziewięćdziesiąte i powstanie samorządu gminnego przyniosły większe możliwości pomocy organizacyjnej i finansowej dla naszych strażaków.Rozszerzono bazę strażackiego sprzętu technicznego, zakupiono ubrania ochronne i umundurowania . Zwiększyły się też możliwości prowadzenia działalności kulturalnej. Po dwudziestu czterech latach funkcjonowania, w dniu 12 lutego 1992 roku, z własnych środków jednostka zakupuje samochód marki „ Nysa", który zostaje przystosowany jako wóz bojowy. Celem poprawy systemu alarmowania oraz szybkiego dysponowania sił OSP do akcji ratowniczych, na początku 2006 roku jednostka OSP w Komadzynie zostaje włączona do komputerowego systemu alarmowania DSP 50 w Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

W dniu dzisiejszym nasza jednostka liczy 36 członków czynnych i  6 wspierających. W swoim wyposażeniu posiada nowoczesny sprzęt pożarniczy, w tym strażacki samochód bojowy typu Jelcz 010 oraz niezbędny sprzęt pomocnicy.

Aktualny Zarząd:

Marian Serek — Prezes,

Stanisław Majtczak — Naczelnik

Edward Tyrajski — Sekretarz

Waldemar Burkiewicz - Gospodarz

Stanisław Janusz - Skarbnik

Obraz 120

Obraz 115

Obraz 042

IMGP0029

IMGP0002osp komadzyn

Historycznym dniem powstania Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroczynach był dzień 25 stycznia 1925 roku, kiedy stowarzyszenie zostało zarejestrowane decyzją Wojewody Warszawskiego i wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków Warszawskiego Urzędu Wojewódzkiego pod numerem 265. Inicjatorami i założycielami OSP byli Kowalski Walenty, Marciniak Władysław, Podlasin Józef.

Właściwą działalność Ochotnicza Straż Pożarna rozpoczęła w dwa lata później, we wrześniu 1927 roku.

Pierwszy zarząd OSP stanowili:

Prezes - Marciniak Władysław

Wiceprezes - Podlasin Józef

Naczelnik - Kowalski Walenty

Sekretarz - Bielicki Antoni

Skarbnik - Jadczak Jan

Początki działalności były bardzo trudne, gdyż poza dobrymi zamiarami i chęciami członkowie OSP nie dysponowali żadnym sprzętem potrzebnym do walki z pożarami. Dopiero w rok po założeniu OSP, zakupiono z własnych funduszy sikawkę ręczną, kilka odcinków węża tłocznego do sikawki, oraz drabinę Szczerbowskiego. Z braku pomieszczeń na przechowywanie sprzętu pożarniczego i organizację zbiórek zarządu OSP podjęto uchwałę o budowie strażnicy. Mieszkańcy wsi Wroczyny, Stanisławów, a także strażacy przystąpili do gromadzenia materiałów na budowę remizy. Plac pod budowę remizy zakupiono od mieszkańca wsi Wroczyny, pana W. Mordzaka. Budowę rozpoczęto wiosną 1937 roku, a już jesienią tego samego roku remiza była gotowa do użytkowania, dzięki ofiarności strażaków, ale także przy dużej pomocy wszystkich mieszkańców wsi Wroczyny i Stanisławów.

Uroczyste przekazanie remizy do użytkowania odbyło się dopiero w maju 1938 roku połączone z przekazaniem sztandaru jednostce, ufundowanego przez miejscowe społeczeństwo.

Wybuch drugiej wojny światowej przerwał dynamiczny rozwój OSP. Młodzież należąca do OSP została wywieziona na roboty do Niemiec, a pozostałą ludność wysiedlono do Generalnej Guberni. Sztandar jednostki został zabrany i wywieziony przez Niemców. W 1945 roku natychmiast po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej, zostaje wznowiona działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Prezesem Straży zostaje wybrany Władysław Marciniak. Naczelnikiem zostaje Leon Marciniak. W 1952 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnych przekazuje jednostce motopompę M800.

W 1953 roku odwołano Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroczynach, a powołano Komendę Straży Komendantem Straży mianowano Tadeusza Mordzaka.

W 1956 roku, w październiku straż zaczęła swoją działalność nawiązywać do dawnych tradycji. W 1957 roku decyzją władz państwowych przywrócono powtórnie organizacji nazwę Ochotnicza Straż Pożarna we Wroczynach. W 1957 roku miejscowe społeczeństwo funduje nowy sztandar. W 1960 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Kutnie przekazuje naszej jednostce samochód pożarniczy marki „Ifa”. W uroczystości przekazania samochodu uczestniczy Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Druh Wilhelm Garncarczyk.

W 1975 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Kutnie przekazał jednostce samochód pożarniczy marki „Star”.

W roku 1986 wybrano nowy zarząd straży w składzie:

Prezes  - Bolesław Kowalski

Naczelnik  -Wladysław Stoliński

Sekretarz - Andrzej Różalski

Skarbnik - Stanisław Szczepański

Gospodarz - Marian Banasiak

Od wybrania nowego zarządu następuje stopniowe ożywienie w działalności straży. W dniu 1 lutego 1987 roku na walnym zebraniu straży zostają podjęte dwie uchwały, o przeprowadzeniu kapitalnego remontu strażnicy i zorganizowaniu uroczystości obchodów 60-lecia OSP. Obydwie uchwały zostały wykonane. W ramach kapitalnego remontu dokonano całkowitej wymiany instalacji elektrycznej, zmodernizowano garaże. Wydzielono pomieszczenie na małą salę obrad, wyremontowano scenę, poprawiono tynki, postawiono nowy komin, zmodernizowano szatnię, pomalowano strażnicę wewnątrz i na zewnątrz.

W 1988 roku dokonano w strażnicy odsłonięcia pamiątkowej tablicy zasłużonych druhów Ochotniczej Straży Pożarnej.

Po trzech latach po remoncie strażnicy okazało się, że istniejący obiekt nie może zaspokoić narastających potrzeb istniejących tu organizacji. W styczniu 1991 roku podjęto inicjatywę budowy nowej nowoczesnej strażnicy. Widząc ogromny zapal członków straży oaz uznając potrzebę budowy nowej strażnicy, przychylnie ustosunkował się do naszej inicjatywy Wójt Gminy i Rada Gminy, deklarując na jej realizację znaczącą pomoc finansową.

Wiele prac wykonano w czynie społecznym. Dzięki dużemu zaangażowaniu w budowę naszych strażaków oraz społeczeństwa mogliśmy się cieszyć w 1992 roku z oddania do użytku tego wspaniałego obiektu.

W naszej strażnicy w dniu 3 maja 1992 roku odbył się finał wojewódzki XV edycji ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W dniu 28 października 1994 roku w naszej strażnicy gościła delegacja strażaków z hrabstwa Noithumberland w Anglii.

W dniu 18 marca 1995 roku Dh Prezes Bolesław Kowalski w obecności Wójta Gminy p. Tadeusza Ozdowskiego otrzymał decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroczynach do Krajowego Systemu Ratowniczo — Gaśniczego.

W roku 1997 w czasie obchodów jubileuszu 70-lecia wręczono jednostce nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo.

Okres działalności jednostki w ostatnim dwudziestoleciu to okres wytężonej pracy, podjętych wielu nowych inicjatyw i znaczących efektów. W tym czasie wykonano jeszcze wiele prac modernizacyjnych, poprawiających funkcjonalność i estetykę całej strażnicy jak i jej otoczenia.

Uregulowane zostało prawo własności terenu oraz znajdujących się na nim obiektów, które aktualnie są własnością jednostki.

W 2001 roku z inicjatywy Wójta Gminy Pana Jerzego Bryły została dokonana wymiana samochodu pożarniczego. Samochód gaśniczy średni GBA 2,5/16 został zamieniony na samochód gaśniczy ciężki GCBA 6/32. Użytkowany przez wiele lat samochód bojowy Star został wymieniony na wydajniejszy i nowocześniejszy samochód Jelcz 04.

W dniu 5 października 2009 roku na podstawie decyzji Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi — Komendant Powiatowy PSI) w Kutnie mł. bryg. mgr inż. Marek Myszkowski przekazał nam nieodpłatnie lekki samochód oświetleniowy SOn-8 Nr rejestracyjny EKU - 96RK.

Jednostka nasza liczy 49 członków czynnych, 6 członków honorowych, 5 członków wspierających. W szeregach OSP jest 7 kobiet, które stanowią Kobiecą Drużynę Pożarniczą. Przy OSP we współpracy ze Szkoła Podstawową działają dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Osiemnastu Strażaków stanowi J.O.T w naszej OSP. Strażacy Ci są przeszkoleni, posiadają aktualne badania lekarskie i są ubezpieczeni w PZU S.A.

Sześciu z nich posiada kwalifikacje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pięciu strażaków ukończyło kurs obsługi pil spalinowych.

Ochotnicza Straż Pożarna we Wroczynach w roku ubiegłym wyjeżdżała 41 razy do zdarzeń. W ostatnim pięcioleciu do zdarzeń wyjeżdżaliśmy 89 razy.

osp wroczyny