• Wysoka Wielka z lotu ptaka
  Wysoka Wielka z lotu ptaka
 • Dwór w Głogowcu
  Dwór w Głogowcu
 • Zespół dworsko - parkowy w Leszczynku w nocnej odsłonie
  Zespół dworsko - parkowy w Leszczynku w nocnej odsłonie
 • Pałac w Malinie
  Pałac w Malinie
 • Szkoła w Byszewie
  Szkoła w Byszewie
 • Urząd Gminy Kutno - obchody Narodowego Święta Niepodległości
  Urząd Gminy Kutno - obchody Narodowego Święta Niepodległości
 • Kościół pw. św. Bartłomieja w Strzegocinie
  Kościół pw. św. Bartłomieja w Strzegocinie
 • Urząd Gminy Kutno
  Urząd Gminy Kutno

  Siedziba Urzędu Gminy Kutno

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Centrum Kultury Gminy Kutno
  Centrum Kultury Gminy Kutno

  Siedziba CKGK w Leszczynku w nowej odsłonie

 • Dworek w Głogowcu
  Dworek w Głogowcu
 • Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
  Widok na staw w zespole dworsko-parkowym w Leszczynku
 • Kościół w Strzegocinie
  Kościół w Strzegocinie
 • Zespół dworski w Strzegocinie
  Zespół dworski w Strzegocinie

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kutno

mlodziezowa-rada

Wspieranie różnych form aktywności mieszkańców Gminy Kutno, a tym samym zwiększanie ich partycypacji w działalności samorządu gminnego, zajmuje szczególne miejsce w działaniach Wójt Gminy Kutno Pani Justyny Jasińskiej. Wśród tych aktywności wyjątkowe miejsce zajmować będzie Młodzieżowa Rada Gminy Kutno, gdyż zapewnia samodzielność działań młodzieży gminnej.

Tworzenie młodzieżowych rad gmin, jest uprawnieniem wynikającym z zapisów ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Zgodnie z artykułem 5b tej ustawy „Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny". Możliwość ta wpisana jest w działania podejmowane przez gminę na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród jej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

W Gminie Kutno z wnioskiem o utworzenie młodzieżowej rady wystąpiła Wójt Gminy Kutno Pani Justyna Jasińska na sesji Rady Gminy Kutno w dniu 30 sierpnia 2023 roku, co jest wypełnieniem i realizacją postanowień Strategii Rozwoju Gminy Kutno zakresie trzech celów operacyjnych.

Cel operacyjny II.1. Aktywizacja społeczności lokalnej:

- tworzenie warunków do powstawania różnorodnych form współpracy pomiędzy mieszkańcami,

- wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców,

- efektywne włączanie mieszkańców w życie Gminy Kutno;

Cel operacyjny II.3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego:

- aktywne uczestnictwo mieszkańców Gminy Kutno w jej życiu, w szczególności
w procesach konsultacyjnych i decyzyjnych,

- rozwój form współpracy pomiędzy mieszkańcami, a władzami samorządowymi,

- powstawanie i funkcjonowanie nowych podmiotów społecznych, w tym organizacji pozarządowych;

Cel operacyjny II.4. Wzrost jakości usług administracji samorządowej:

- wzrost świadomości społecznej w zakresie obszarów działalności administracji samorządowej.

Według statutu Młodzieżowa Rada Gminy Kutno ma 16 radnych, jednak w I kadencji obsadzono 13 mandatów. Młodzieżowa Rada Gminy Kutno I Kadencji to grupa młodych mieszkanek i mieszkańców naszej gminy, wybranych podczas wyborów przeprowadzonych
14 grudnia 2023 roku w szkołach podstawowych w Byszewie, Gołębiewku, Strzegocinie, Wroczynach i Wierzbiu oraz w Urzędzie Gminy Kutno dla młodzieży mieszkającej w Gminie Kutno, a uczącej się w szkołach średnich.

W skład rady weszli:

 • Zuzanna Arkita
 • Filip Borkowski
 • Maja Dyśko
 • Konrad Jagieła
 • Jakub Krysiak
 • Wiktor Kowalski
 • Aleks Kubiak
 • Maciej Kubicki
 • Szymon Podlasin
 • Filip Sakowski
 • Piotr Sienkiewicz
 • Natalia Widawska
 • Alan Zygmański

Pierwsza kadencja młodzieżowych radnych kończy się we wrześniu 2024 roku, następne kadencje będą trwały dwa lata. W kompetencji Rady będzie min. przyznawanie nagrody za wyróżniające osiągnięcia w sporcie, edukacji, działalności społecznej, wolontariacie, ochronie środowiska i ekologii, ochronie zwierząt, samorządności i integracji społecznej w Gminie Kutno. Radni Młodzieżowej Rady Gminy Kutno są powołani do reprezentowania i wyrażania głosu młodych w dialogu z władzami Gminy Kutno. Młodzieżowa Rada Gminy Kutno to ogromny potencjał energii młodych, ich zaangażowania oraz troski o teraźniejszość i przyszłość swojej wspólnoty.


Można wyodrębnić 4 główne formy aktywności młodzieżowej rady:

1.konsultowanie i opiniowanie decyzji władz samorządowych,

2.debatowanie o sprawach dotyczących młodych i gminy,

3.realizacja projektów na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,

4.zapewnienie widoczności swoich działań.

Radni Młodzieżowej Rady Gminy Kutno, oprócz działań informacyjno-konsultacyjnych, mogą realizować projekty skierowane do młodych ludzi w Gminie Kutno. Pomysły na projekty będą wynikiem obserwacji potrzeb młodzieży, ale również ich pomysłów na rozwój Gminy Kutno oraz na wykorzystanie istniejących szans i zasobów społeczności lokalnej.

Radni Młodzieżowej Rady Gminy Kutno będą samodzielnie wybierać tematy projektów,
a następnie we współpracy z Wójt Gminy Kutno, pracownikami Urzędu Gminy Kutno, radnymi Rady Gminy Kutno oraz nauczycielami szkół w Gminie Kutno, realizować uzgodnione przedsięwzięcia. Dzięki temu będą mogli uczyć się podejmowania praktycznych działań
na rzecz swej małej ojczyzny. Będzie to doskonała lekcja funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Formy wsparcia Młodzieżowej Rady przez władze Gminy Kutno to:

1.zagwarantowanie opiekuna, który na bieżąco będzie pracował z Młodzieżową Radą Gminy Kutno,

2.zorganizowanie szkolenia przygotowującego Młodzieżową Radą Gminy Kutno do pełnienia swojej roli,

3.zapewnienie przyjaznej i opartej na gotowości słuchania głosu młodych codziennej współpracy władz Gminy Kutno z Młodzieżową Radą Gminy Kutno,

4.promocja działań Młodzieżowej Rady Gminy Kutno.

Chcemy dalej zmieniać Gminę Kutno i sprawić by była atrakcyjna dla młodzieży i właśnie dlatego powstała Młodzieżowa Rada Gminy Kutno, której I sesja odbyła się 28 grudnia 2023 roku.

Na pierwszej sesji Rada uchwaliła wybór prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Kutno w składzie:

1. Przewodniczący Młodzieżowej Rady – Szymon Podlasin
2. Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady – Natalia Widawska
3. Sekretarz Młodzieżowej Rady – Jakub Krysiak


II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kutno

02 kwietnia 2024 roku w Urzędzie Gminy Kutno obradowała Młodzieżowa Rada Gminy Kutno na swej drugiej sesji w tej kadencji. W gminie Kutno z wnioskiem o utworzenie młodzieżowej rady wystąpiła Wójt Gminy Kutno Pani Justyna Jasińska na sesji Rady Gminy Kutno w dniu 30 sierpnia 2023 roku, co jest wypełnieniem i realizacją postanowień Strategii Rozwoju Gminy Kutno zakresie trzech celów operacyjnych.

Cel operacyjny II.1. Aktywizacja społeczności lokalnej:

Cel operacyjny II.3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego:

Cel operacyjny II.4. Wzrost jakości usług administracji samorządowej:

W I kadencji obsadzono 13 mandatów.

Młodzieżowa Rada Gminy Kutno to grupa młodych mieszkanek i mieszkańców naszej gminy wybranych do reprezentowania i wyrażania głosu młodych w dialogu z władzami gminy Kutno. Młodzieżowa. Młodzieżowa Rada Gminy Kutno to ogromny potencjał energii młodych,
ich zaangażowania oraz troski o teraźniejszość i przyszłość naszej wspólnoty.

Gośćmi drugiej sesji byli min.: Wójt Gminy Kutno Pani Justyna Jasińska, opiekun Rady Pani Renata Mordzak, dyrektor CUW Robert Witczak. W porządku obrad drugiej sesji znalazły się min. wręczenie zaświadczenia o wyborze radnemu Alanowi Zygmańskiemu, który nie był obecny na pierwszej sesji; przyjęcie uchwały dotyczącej planu pracy Młodzieżowej Rady Gminy Kutno na 2024 rok oraz przyjęcie uchwały dotyczącej regulaminu Nagrody dla uczniów z Gminy Kutno, która będzie wręczana corocznie przez Wójta Gminy Kutno. Następnie przystąpiono do procedowania projektów uchwał. Nad proponowanymi projektami uchwał odbyła się merytoryczna dyskusja i wymiana poglądów. Padało wiele pomysłów na działania i aktywności Młodzieżowej Rady. W dyskusji wzięła udział także Wójt Gminy Kutno Pani Justyna Jasińska wyjaśniając pytania i wątpliwości młodzieży.
Po zakończeniu sesji, radni MRGK odbyli wizytę w Urzędzie Gminy Kutno i zapoznali się
z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu. Przewodnikiem
po urzędzie była Wójt Gminy Kutno Pani Justyna Jasińska.

W związku z przyjęta uchwałą Młodzieżowej Rady Gminy Kutno w sprawie ustanowienia Nagrody dla uczniów z Gminy Kutno informujemy, że w terminie
od 02 kwietnia do 15 maja 2024 roku uprawnione podmioty w postaci:

Radnych Rady Gminy Kutno,

Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Kutno,

Dyrektorów szkół, do których uczęszczają uczniowie,

Dyrektorów jednostek kultury, sportu i organizacji społecznych,

mogą zgłaszać kandydatów do Nagrody dla uczniów z Gminy Kutno.

Poniżej formularz zgłoszeniowy kandydata do Nagrody


Regulamin-nagrodyMRGK_2024_najnowszy
24 kb
Zalacznik-nr-1_formularz-nagroda
141 kb

Dane adresowe

Urząd Gminy Kutno

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

Kontakt

tel: 24 355 70 20

fax: 24 355 70 20

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 

w godzinach: 07:30-15:30