Drukuj

unnamed 1

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodziny zamieszkałe na terenie gminy Kutno, mogą składać wnioski o jej przyznanie w GOPS w Kutnie w siedzibie Urzędu Gminy Kutno, ul. Witosa 2, poj nr. 32 ( w godzinach 7.30 – 15.30 ) dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 024 3557040. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wykaz jednostek oraz wysokość zniżek dostępna jest na stronie www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina i jest na bieżąco aktualizowany.

Na w/w. stronie internetowej można uzyskać więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują oni prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny". Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
Organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

W dniu 1 stycznia 2019r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2017r. Poz.1832, z poźn.zm.).
Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin w których w chwili składania wniosku mają co najmniej troje dzieci i spełnią warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek w chwili składania wniosku. W związku z powyższym od 1 stycznia 2019 r. modyfikacji uległ również wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

INFORMACJA DOTYCZĄCA "KARTY SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Uchwałą nr XLIV/544/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 roku został przyjęty program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą "Karta Seniora Województwa Łódzkiego"

Celem wprowadzenia Karty Seniora jest: promowanie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów; wzmocnienie kondycji finansowej seniorów; zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji i sportu na terenie województwa łódzkiego; umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji
i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia, które oferują instytucje oraz przedsiębiorcy. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest bezterminowa.

Aby otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego należy tylko złożyć wniosek do Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91 – 302 Łódź. Wniosek o wydanie karty można również pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie lub na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: zakładka Seniorzy/ Karta Seniora Województwa Łódzkiego/ Wnioski i inne dokumenty.

Więcej informacji na temat Karty Seniora można uzyskać na stronie internetowej www.rcpslodz.pl lub pod numerem telefonu ( 42) 203- 48- 78 od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

WOJEWÓDZKA KARTA RODZIN WIELODZIETNYCH

Uchwała nr XXXIX/731/13 dotyczy przyjęcia Programu działań na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych na szczeblu województwa, który oferuje system ulg i uprawnień dla rodzin, które dzięki posiadaniu Wojewódzkiej Karty mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej na ternie całego regionu łódzkiego. Zasady realizacji Programu określa Regulamin wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych przyjęty przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WOJEWÓDZKĄ KARTĘ RODZIN WIELODZIETNYCH?

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z POSIADANIA WOJEWÓDZKIEJ KARTY RODZIN WIELODZIETNYCH?

WYMAGANE DOKUMENTY, ABY OTRZYMAĆ WOJEWÓDZKĄ KARTĘ RODZIN WIELODZIETNYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ:

GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY W CELU UZYSKANIA WOJEWÓDZKICH KART DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

INFORMACJA

Informuję mieszkańców Gminy Kutno, którzy są posiadaczami Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. rozszerzony został program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w Gminie Kutno.

Kontynuujemy udzielanie ulgi przy zakupie biletów na strefę basenową w Aquapark Kutno.

Wprowadzamy korzystanie z ulgi 50% na organizowane przez Kutnowski Dom Kultury
i Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie spektakle, koncerty, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz zakup biletów do kina.

Celem rozszerzenia działań w ramach Karty Dużej Rodziny jest promocja rodziny wielodzietnej oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji, szans rozwojowych i życiowych.

Zapraszam rodziny wielodzietne zamieszkujące na terenie Gminy Kutno posiadające na wychowaniu troje dzieci lub więcej oraz rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, do składania wniosków o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie w siedzibie Urzędu Gminy Kutno, ul. Witosa 1 w pokoju nr 32 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30- 15.30).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 024 355 70 40.