dodatki mieszkaniowe

KRYTERIUM KWALIFIKUJĄCE DO PRZYZNANIA

DODATKU MIESZKANIOWEGO

od 1 marca 2020 r. - najniższa emerytura 1200,00 zł

Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą występować:

najemcy lokali mieszkalnych, członkowie spółdzielni mieszkaniowych, właściciele mieszkań, podnajemcy, jak również osoby pozostające bez tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego ale oczekujący na lokal zamienny lub socjalny.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu

1 osoba 35,00 m2 graniczna 45,50 m2

2 osoby 40,00 m2 graniczna 52,00 m2

3 osoby 45,00 m2 graniczna 58,50 m2

4 osoby 55,00 m2 graniczna 71,50 m2

5 osób 65,00 m2 graniczna 84,50 m2

6 osób 70,00 m2 graniczna 91,00 m2

7 i więcej - dla każdej osoby dodatkowo po 5 m2

Dodatek mieszkaniowy przysługuje , gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż : 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna,  jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (wymagane stosowne orzeczenie o niepełnosprawności z wpisem o uprawnieniu do dodatkowej powierzchni ).

Wyjątek stanowią orzeczenia wydane do 22 listopada 2004r., wówczas należy dołączyć

zaświadczenie lekarskie o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

WYMAGANE DOKUMENTY

Przy składaniu wniosku należy przedstawić:

 • wydruk o wysokości czynszu i opłat za mieszkanie,
 • fakturę za energię elektryczną,
 • zaświadczenie o dochodach brutto tj.( z podatkiem bez kosztów uzyskania przychodu

i składki emerytalnej,rentowej,chorobowej) za ostatnie trzy miesiące ,poprzedzające datę złożenia wniosku.

Osoba składająca wniosek nie będąca wspólnie z wnioskodawcą w gospodarstwie

domowym, zobowiązana jest do przedłożenia pisemnego upoważnienia.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71 poz.734

z późniejszymi zmianami ), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z późniejszymi zmianami ).

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę,

mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych.

Przyznawany jest według ściśle określonych kryteriów i ma charakter ogólnodostępny.

Obowiązująca obecnie ustawa ( po zmianie w 2002 r. ) wprowadziła do systemu dodatków

mieszkaniowych, korzystne dla wnioskodawców zmiany a mianowicie:

 • przyznała prawo do dodatku mieszkaniowego podnajemcom lokali mieszkalnych

opłacających czynsz wolny tz. stancje,

 • zwiększyła kryterium dotyczące powierzchni normatywnej lokalu mieszkalnego o 15 m2

dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie z wpisem uprawniającym do

zamieszkiwania w osobnym pokoju oraz dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,

Ważnym elementem mającym wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego są

świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem

lokalu mieszkalnego. Wydatkami tymi są : czynsz lub koszty eksploatacji , fundusz remontowy

oraz opłaty za zużycie energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca,

następującego po dniu złożenia wniosku. Przekazywany jest bezpośrednio na konto zarządcy

budynku w którym mieści się lokal mieszkalny.

Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem opałowym nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego, natomiast nie przyznaje się dodatku jeśli jego wysokość byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Wypłata dodatku mieszkaniowego może być wstrzymana, jeśli wnioskodawca nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny pełne dwa miesiące. Po uregulowaniu zaległości  w okresie przyznanego dodatku, wypłata na rzecz zarządcy budynku zostaje wznowiona.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, na podstawie których nabyła prawo do tego świadczenia, przez okres 3 lat od dnia jego przyznania. W przypadku stwierdzenia, że dodatek mieszkaniowy został przyznany na podstawie nieprawdziwych danych,osoba otrzymująca dodatek jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

Dodatki energetyczne

Wymagane wnioski i formularze:

 1. Druk wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to zgodnie z tą ustawą osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2016 r. wynosi:

 1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,37 zł / miesiąc;
 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,80 zł / miesiąc;
 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł / miesiąc.

 Warunki jakie  należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny

 Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

 • ·      złożyć stosowny wniosek,
 • ·      mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • ·      być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i dostarczyć

       do wglądu oryginał umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

 • ·      zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego zostały  zwolnione z opłaty skarbowej  na okres od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 224).