Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. b) Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/X/99 Rady Gminy Kutno z dnia 18.06.1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa, zmienionej uchwałą nr IX/70/03 Rady Gminy Kutno z dnia 22.08.2003r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Sołectwa, zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw dotyczącymi połączenia w jedno sołectwo poszczególnych sołectw Gminy Kutno oraz projektów statutów powstałych sołectw, zwołuję Zebrania Wiejskie w sołectwach Gminy Kutno, według harmonogramu Zebrań Wiejskich, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Sołtysom, którzy treść Zarządzenia podadzą do wiadomości mieszkańcom Sołectw, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach, w terminie co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą, określoną w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.