Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie,

w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku – w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdził przydatność wody do spożycia z sieci wodociągu publicznego w Żurawieńcu oraz w Strzegocinie, którego właścicielem jest Gmina Kuto.