Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

Przyjmowania i weryfikacji wniosków składanych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Z przyjemnością informuję, że Gmina Kutno, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców,  zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Porozumienie w zakresie przyjmowania i weryfikacji wniosków składanych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach zawartego Porozumienia Gmina jest uprawniona do podejmowania działań doradczych dla mieszkańców, przygotowania wniosków wraz z Wnioskodawcami pod kątem

wymagań określonych w Programie, wstępnej ich weryfikacji oraz do pomocy Wnioskodawcy przy wypełnianiu wniosku o płatność.  

Głównym założeniem  Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji i / lub pożyczki m.in. na:

· wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe na nowe źródła ciepła,

· docieplenie przegród budowlanych,

· wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

· zakup i montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

· zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.                                             

Wysokość udzielanej dotacji uzależniona jest od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, maksymalna jej wysokość to 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Serdecznie zapraszam mieszkańców do Urzędu Gminy Kutno, gdzie pracownicy merytoryczni w pokojach nr 2 i nr 33 udzielą wszelkich informacji lub do kontaktu telefonicznego pod nr (24) 3 8 4 – 8 9 – 0 4  lub pod nr (24) 3 8 4 – 8 9 – 0 2.

Ekologiczne pracownie w gminnych szkołach

Ekologiczne pracownie w gminnych szkołach

W szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno będą ekologiczne pracownie

Gmina Kutno otrzyma dofinansowanie w formie dotacji w łącznej wysokości 64.672,00 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej „Nasze ekologiczne pracownie”
od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na realizację dwóch projektów:

  1. „Eko-pracownia w Szkole Podstawowej w Strzegocinie – Wśród łąk i lasów”
  2. „Zielony zakątek w Szkole Podstawowej we Wroczynach”

Koszty projektu „Eko-pracownia w Szkole Podstawowej w Strzegocinie – Wśród łąk i lasów”

Efekty rzeczowe zadania Dotacja w zł Udział własny w zł Koszt całkowity zadania w zł
Elementy wyposażenia pracowni 15.493,00 400,00 15.893,00
Zakup roślin doniczkowych 205,00 0,00 205,00
Pomoce dydaktyczne 13.979,00 2.800,00 16.779,00
Sprzęt komputerowy 3.265,00 0,00 3.265,00
Fototapeta 2.000,00 0,00 2.000,00
Etykiety do oznaczania roślin 38,00 0,00 38,00
Zakres prac remontowych 0,00 1.380,00 1.380,00
Razem 34.980,00 4.580,00 39.560,00

Koszty projektu „Zielony zakątek w Szkole Podstawowej we Wroczynach”

Efekty rzeczowe zadania Dotacja w zł Udział własny w zł Koszt całkowity zadania w zł
Elementy wyposażenia pracowni 5.816,00 0,00 5.816,00
Zakup roślin doniczkowych 0,00 250,00 250,00
Pomoce dydaktyczne 12.176,00 0,00 12.176,00
Sprzęt komputerowy 10.600,00 2.000,00 12.600,00
Fototapeta 1.100,00 0,00 1.100,00
Etykiety do oznaczania roślin 0,00 40,00 40,00
Zakres prac remontowych 0,00 1.170,00 1.170,00
Razem 29.692,00 3.460,00 33.152,00

            Nauka w nowoczesnych ekologicznych pracowniach będzie sprzyjała rozwojowi uczniów oraz przyczyni się do zainteresowania przyrodą i ekologią. Zakup sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych pozwoli poszerzyć horyzonty poznawcze uczniów. Wszystkie realizowane przez szkoły działania przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy i wzrostu świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców naszej Gminy.

www.zainwestujwekologie.pl

http://www.zainwestujwekologie.pl/
Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW zrealizowane

Zadanie dofinansowane przez WFOŚiGW zrealizowane

Gmina Kutno zrealizowała zadanie pn.:

„Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kutno”Wartość ogólna zadania: 13.038,24 zł netto. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 11.734,00 zł.

Zadanie polegało na spakowaniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest. W sumie odebranych i przekazanych do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych zostało 47,24 Mg wyrobów zawierających azbest.


www.zainwestujwekologie.pl

Spotkanie Wójt z mieszkańcami Woźniakowa

Spotkanie Wójt z mieszkańcami Woźniakowa

W dniu 18 października 2019 r., z inicjatywy Wójta Gminy Kutno Justyny Jasińskiej, w miejscowości Woźniaków odbyło się spotkanie mieszkańców obrębu Woźniaków z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. Na spotkaniu omówiono zakres inwestycji i możliwość przyłączania się mieszkańców do sieci gazowej zlokalizowanej w Woźniakowie.

Omówiono ponadto możliwości pozyskania przez mieszkańców dofinansowania na wymianę źródeł ciepła oraz wykonania przyłącza gazowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Wszyscy zainteresowani wykonaniem przyłącza gazowego do domostwa są zobowiązani do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia w terminie do 30 listopada 2019 roku bezpośrednio do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź lub za pośrednictwem sekretariatu Urzędu Gminy Kutno.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia oraz informator o programie Czyste powietrze do pobrania poniżej.

Informator Czyste powietrze

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu w grupie przyłączeniowej B podgrupie I